Náhradní banner

Jak daleko zajdou?

25. 4. 2012;

Občanské sdružení Orlovák pokračuje ve svých útocích proti vedení města, tentokrát se mu hodí do krámu „případ Kamenec". Z „rodného“ Zimného dolu je to skok.
Autor (autoři) článku „Povedlo se na Kamenci“ sugeruje(í), že všichni věděli, co se děje v areálu „PRŮMYSLOVÉ ZÓNY bývalého Dolu Žofie“ a nikdo nic neudělal. Ti „všichni“ jsou:
orgány ochrany životního prostředí, stavební úřad, nejužší vedení orlovské radnice a samozřejmě celá rada města.
Pominu-li viditelnou snahu zmrskat se před svými obdivovateli, vůdce Orlováku (kdo jiný by tak lehkým perem dokázal popsat chování té verbeže, která vládne Orlové) se ve svých vývodech poněkud ztratil.
Především Kamenec není středem dění v Orlové, tak jako nejsou středem dění v Orlové desítky případů jiných stěžovatelů. To není nějaké pejorativní označení, ale konstatace věcí, tak jak běží a jsou. Samozřejmě nechci nijakým způsobem zlehčovat situaci občanů, kteří si stěžují, ale nelze zaměňovat úlohy jejich a úlohy úřadů. V našem státě přece existují zákony a podle nich se postupuje. Je snad absurdní, aby úředník z odboru ŽP nepostupoval podle platné legislativy (o čemž nepochybuji) i když se „postiženým“ takové postupy nezdají a chtěli by (začíná to tak vypadat) veřejný lynč.
Postup sdružení Orlovák je cílenou kampaní, která začala slovním napadáním a může se proměnit v jinou aktivní činnost a vést až k fyzickému útoku. Jde o zjevnou manipulaci v politickém dění v Orlové, kdy lidé z OS Orlovák se snaží přesvědčit občany o bezvýhradné správnosti jejich myšlenek, názorů a jednání. Těm, kteří znají nedávnou minulost R.L. je jasné, že zde ruku v ruce, kromě osobních přemrštěných politických ambicí jde i o dosažení osobních výhod dotyčného.
Manipulace, kterou „provozuje“ sdružení , kromě toho, že jde o naprosto nemorální postup, je založena na záměrném zamlčování jiných, existujících informací, které by mohly pošramotit jeho vizitku. Nejčastěji falšuje, deformuje a všelijak jinak filtruje skutečnost.

Připomenu jenom některá fakta, která jakoby (dle Orlováku) neexistovala:

1. Na základě skutečností zjištěných v průběhu roku 2011 stavební úřad konstatoval, že současná činnost společnosti Olivenite Kalahari, s.r.o. (na ni si občané stěžují) v areálu průmyslové a podnikatelské zóny má charakter překladiště a meziskládky tuhých paliv. Proto byl provozovatel areálu vyzván k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území, resp. o umístění stavby, a to včetně doložení potřebných podkladů, zejména výsledku zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Také uvedl, že „ Problematikou provozovny skladu paliv v areálu Orlovské průmyslové zóny v bývalém areálu dolu Žofie a následným obtěžováním obyvatel bydlících v blízkosti skladu hlukem a prachem z tohoto provozu se stavební úřad na základě stížností obyvatel bydlících v okolí areálu zabývá dlouhodobě již od roku 2007.
2. Na základě tohoto stanoviska provozovatel firma Olivenite Kalahari s.r.o. požádala o vyjádření Krajský úřad.
3. Krajský úřad, po prostudování předložených podkladů, upozornil, že předložené oznámení (zpracované autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb.) nesplňuje požadavky přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., dle které bylo zpracováno. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě oznámení záměru musí být příslušný úřad schopen vyhodnotit velikost a významnost případných vlivů záměru na životní prostředí, musí oznámení záměru obsahovat veškeré kapitoly dané zákonem s tím, že jednotlivé kapitoly musí obsahovat příslušné informace.
Krajský úřad dále upozornil, že povinnou přílohou oznámení je vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

Z výše uvedeného vyplývá, že
a) Není pravda, jakoby se o občany město nestaralo
b) Nebyl to Orlovák, který způsobil, že je na světě Závěr zjišťovacího řízení záměru „Prodej, skladování a distribuce paliv“, ale právě odbor výstavby MěÚ, který „spustil“ vše kolem Kamence, tedy i to, že se občané mohli vyjádřit a podat své připomínky.

Takové lživé žonglování s fakty je pro R.L. příznačné.

Poznámky:

První: Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší města Orlová byl na základě žádostí města zpracován již v roce 2006
Druhá: O zde zmiňovaném Závěru zjišťovacího řízení jsem informoval dne 3.4.2012 v tomto článku, Orlovák se zpožděním 13 dnů.
Třetí: Orlovák si počíná velmi vtipně, když ukrade kreslíři Jiránkovi jeho obrázek a domaluje tam MěÚ. Originál vidíte v záhlaví článku.
Článek byl přečten 2524×, komentářů (9) nových (9)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik