Náhradní banner

Hysterie v osadním výboru?

5. 7. 2011;

Původně jsem nechtěl o Státním svátku České republiky psát, ale podle reakcí, které se objevily v médiích , tady na orlovinách v diskusi i v kuolárech (buď já sám, nebo se mnou i několik jiných osob, budeme upáleni),tak činím. To upálení myslím nebude pozvánkou na grilování, což by bylo lepší.

6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa
Druhý červencový státní svátek v sobě nese vzpomínku na upálení Mistra Jana Husa - neopomenutelnou událost v dějinách českého národa i v dějinách evropského protestantského hnutí. Kromě svého přesvědčení o nutnosti nápravy křesťanského života, ke kterému přispíval svým kázáním a prací na překladu a popularizaci Bible, je Jan Hus rovněž významnou postavou českého univerzitního života a jazykovým reformátorem, jehož úpravy používáme dodnes.
Jan Hus se narodil kolem roku 1371, vystudoval Karlovu univerzitu a roku 1400 byl již jako univerzitní profesor vysvěcen na kněze. V letech 1401-1402 byl děkanem na artistické a teologické fakultě; od roku 1402 kázal v Betlémské kapli na Starém městě pražském. V roce 1409 působil jeden rok jako rektor Karlovy univerzity. Po vyhlášení interdiktu nad Prahou roku 1412 město opustil, kázal na venkově a roce 1414 se vydal do Kostnice obhajovat své názory. Po několika formálních slyšení u koncilu, bylo jeho učení shledáno jako kacířské. Mistr Hus byl zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením dne 6. července 1415.
Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v období husitských válek.
Husova jazyková reforma spočívala v odstranění zdvojených souhlásek a jejich nahrazení nabodeníčky - nad souhláskami háčky a nad samohláskami čárkami. Nezanedbatelné je rovněž jeho úsilí o zachování čistoty českého jazyka.
Během svého působení si Jan Hus získal podporu vlivných kruhů, včetně předních osobností královského dvora, mezi jinými i krále Václava IV. Ten roku 1409 vydal na Husův popud Dekret Kutnohorský, který posílil hlasovací pravomoci Čechů na Karlově univerzitě. Jan Hus svým dílem a příkladem ovlivnil celou řadu vzácných osobností nejen u nás, ale i v jiných národech Evropy a celého světa.
Den upálení mistra Jana Husa byl zákonem 245/2000 Sb. prohlášen státním svátkem České republiky 29. června 2000.
Prezident republiky nemívá při příležitosti tohoto svátku veřejná vystoupení a význam tohoto dne si připomíná v soukromí.


Vraťme se však k tomu, o čem je titulek článku.
O Zimném dole se píše již několik let, je to vděčné téma. (Přehled o p. Lapšanském v Karvinském deníku)
Lapšanský a spol. mají právo dělat to, co dělají, mají právo se rozčilovat, kritizovat, být nespokojeni atd. To, že zásadně (téměř programově) dráždí město (úředníky i starostu) tím, že mu vytýkají, že se jim něvěnuje patřičná pozornost (k tomu teď zahrnuli i zastupitelé) a nepřijímají žádné kompromisy, je sice podezřelé, ale dobře, ať takoví jsou. Nestudoval jsem materiály, které osadní výbor má k dispozici, ale nabyl jsem dojmu, že pokaždé s tím, co odpovědělo město (zástupce města) p. Lapšanský nesouhlasil. Podle teorie pravděpodobnosti by se tak ale mohlo v určitém počtu případů stát (viz např. normální rozdělení pravděpodobnosti). Podle vědy by p. Lapšanský měl být spokojen stejně často, jako nespokojen, a v těchto případech poděkovat starostovi, napsát o tom do Deníku a umístit na webové stránky. Nestalo se tak, a je to divné.
Jsme masírování tím, že nejen město, ale i my zastupitelé, pro OV nic neděláme. Tedy kromě těch pár, kteří ano. Nikdo se nepozastavil nad tím, že odvolání osadního výboru, navzdory mínění „poškozených“ a některých dalších, je v zájmu tamních občanů. Občané Zimného dolu by měli vzít rozum do hrsti a pochopit , že s člověkem, jako je Lapšanský, ničeho nedosáhli. Akorát podlehli jeho zbytečnému agresivnímu způsobu jednání a démonizaci představitelů města. Teď je táhne do další bezvýchodné situace , chce transformaci OV na občanské sdružení. Doporučuji, aby ti, kteří jsou jiného mínění, obnovili osadní výbor v jiném složení a začali s městem jednat normálně.

Pro zájemce: O těžbě se jedná bez ohledu na zastupitelskou pasivitu, připomínky OV jsou v posudku někde kolem strany 45 - 46.
MZP167__posudek.pdf
Poznámka pod čárou:
Potřeba obyvatel Orlové (v tom i těch ze Zimného dolu) byla realizována. Křižovatka Ostravské s Klášterní má semafory ("světelně signalizační zařízení"). Za sebe jsem tomu moc rád a děkuji tímto všem, kteří se o to zasloužili.

Upozornění: Tento text předkládám k zamýšlení "normálně" uvažujícím. Žádám ty, kteří mne nesnášejí, abych nebyl poučován, jaký že to jsem. Pokud někdo začne místo k tématu útočit proti mně, invektivy smažu a diskusi znemožním.
Článek byl přečten 2091×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik