Náhradní banner

Je čas se do nich pustit. Do koho? Do ČSSD a ANO!

12. 9. 2018;

Tyto dvě politické formace zcela prokazatelně Orlové škodí. S blížícími se volbami snaží se využít poslední momenty, aby získalo voliče. Dvojí se a trojí, manipulují s informacemi, aby získali ve volbách hlasy a mohli pokračovat v destrukci normálního systému fungování zastupitelské samosprávy. Díky převaze hlasů v zastupitelstvu se jim podařilo několik hloupostí prosadit (welness za - myslím - 21 milionů), teď se snaží uvrhnout město do závislostí na plynu. Počítají s tím, že vytvoří opět společnou koalici.
Stranické zanícení těchto lidí - být u moci - jim překáží vidět realitu. Po zkušenosti s ANO, se snad už lidé nenechají nalákat na pusté slibotechny.

Vraťme se k plynovým kotelnám. SMO s podporou ANO nedovolí (a město to nezveřejní) aby se projekt podrobil kritice. Všechno je fajn, náznaky nějakých nedostatků nebo nejasnosti jsou pojmenovány jako účelové předvolební akce opozice, bez solidní argumentace. Manažeři SMO tvrdohlavě buší hlavou o zeď, aniž by připustili, že nemusí mít pravdu.

Výhled levného tepla (díky plynu) není tak samozřejmý, jak se to snaží SMO vsugerovat.

Včera zveřejněna informace o ceně plynu (nárůst o téměř 40%):Jak a to zareagují specialisté? Ve svém grafu předložili, že cena díky plynu klesne o zhruba 68 Kč/GJ, přičemž předpokládají, že díky konkurenčnímu prostředí (o plyn lze soutěžit), při nakupovaných objemech pro AZT je možné dosáhnout významných úspor a dále možnost fixace ceny na řadu let, čímž může být dosažena dlouhodobá cenová stabilita dodávaného tepla. Jiný závěr není přípustný a možný. To, co dělají jiní, je špatné, nevhodné.

Mezi řádky se dozvíme sice, že investice bude stát 130 milionů, ale nikde není uvedeno, kdo (SMO?, odběratelé?) to zaplatí.

Citace z důvodové zprávy (Informace k vývoji cen tepelné energie), kterou bude projednávat 17.9.2018 zastupitelstvo:

"Pokračování realizace podstatné části prací spojených s inženýrskou činností zpracovatele projektové dokumentace je v současné době zablokováno díky nesouhlasnému stanovisku k realizaci záměru, vydanému příslušným úřadem územního plánování v Orlové. Ve stanovisku je sice konstatováno, že záměr výstavby kotelen není v kolizi s Politikou územního rozvoje ČR ani se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ani dalšími republikovými či krajskými prioritami a je v souladu s cíli územního plánování, avšak je v rozporu s koncepcí technické infrastruktury, obsažené v územním plánu Orlové. Zde územní plán Orlové stanovuje, že soustava CZT bude výkonově zajištěna dodávkou z jediného zdroje – elektrárny Dětmarovice. Takovéto striktní stanovení jediného konkrétního zdroje pro napájení soustavy CZT v rámci územního plánu neumožňuje ani přípravu alternativního systému výkonového zajištění soustavy CZT z jiného či jiných zdrojů.
S ohledem na současnou situaci vidí management SMO jako zásadní, aby město mělo připravenu variantu zajištění tepla pro soustavu CZT i z jiného zdroje, než je elektrárna Dětmarovice. K jeho realizaci by však došlo pouze v případě, že nebude možné dále udržet přijatelnou cenovou úroveň dodávek tepla pro obyvatele města dosavadním systémem s jedním vzdáleným zdrojem. Za tímto účelem podalo SMO návrh na změnu územního plánu se zahrnutím možnosti více zdrojů pro CZT než jen z EDĚ."

Bohorovný přístup managementu SMO naštěstí prozatím (ale jak dlouho?) hatí stanovisko pořizovatele (Odbor výstavby a životního prostředí):

"Z ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že obsahem územního plánu je mimo jiné také stanovení koncepce veřejné infrastruktury. Součástí toho je i koncepce zásobování teplem, která se týká zejména zástavby bytových domů a objektů občanské vybavenosti.Při stanovování koncepce zásobování teplem v územním plánu (tj. v letech 2005 – 2009) byla jako podklad použita Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (ve znění z roku 2004) a Územní energetická koncepce města Orlové (z roku 2001). Na základě těchto koncepčních materiálů pak byla jako jediný zdroj tepla pro soustavu CZT stanovena elektrárna v Dětmarovicích. Obě tyto koncepce jsou stále platné a nebyly nahrazeny aktuálnějším dokumentem.
Máme za to, že tak zásadní rozhodnutí, jako je rozhodnutí o změně koncepce zásobování teplem má být učiněno na základě studie řešící klady a zápory jednotlivých řešení s přihlédnutím k předpokládanému vývoji v energetice na území kraje, s přihlédnutím k ochraně hodnot a životního prostředí v řešeném území."

Ke každodenním starostem občanů - chybějící parkovací místa, nepořádek a kravál v ulicích (i mezi domy), vylidňování města, slabá nabídka zaměstnání - přidává Rada města, představenstvo SMO i jeho dozorčí rada - bez souhlasu těch, kterých se to týká - hrozbu několik let trvajících zmatků.
Článek byl přečten 444×, komentářů (9) nových (9)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik