Náhradní banner

Orlovská indoktrinace (ohlupování)

30. 4. 2018;

Naše město v posledních měsících stíhají kolapsy jeden za druhým: to vše ve spojení s rekonstrukcí náměstí. Pohyb obyvatel ztěžují například nedokončený prostor před Domem kultury a úřadem (přístup od ul. Osvobození), omezení přístupu na poštu a bezmyšlenkovitá likvidace nejdůležitější autobusové zastávky v centru (Pošta) (ačkoliv v projektu je podmíněno zbourání "staré" postavením nové). A k tomu nyní přibyla"bomba": Ředitel jedné ze stavebních firem, které rekonstrukci náměstí provádějí, Štefan Polák z KR Ostrava tvrdí, že „Řadu měsíců chybí ze strany Orlové součinnost“ a stavba se proto zastavuje. (zdroj)

Město rychle (ústy N.Cibulkové) reagovalo, že jde (v podstatě jinými slovy, než je v prohlášení) o lež, přičemž ničím argument o nesoučinnosti nevyvratilo. Takže slovo proti slovu?

Psát o stavbě orlovského náměstí je již několik let místním folklórem. Teď, když zastiňující plachty odvál vítr, lidé sami vidí, kolik betonu se do vykopané díry nalilo a mohou spekulovat: tak děje se něco nebo ne?

Dosavadní informace (přesto, že byly o tom, že je zpoždění, že se něco nedaří) víceméně naznačovaly, že město má vše pod kontrolou. Teď se ale ukazuje, že to asi pravda není a že došlo k vážnému střetu mezi městem a dodavateli (zhotoviteli) stavby. Město totiž neavizovalo navenek, že by něco nebylo v pořádku a že musí zhotovitelé pohánět. Když se nad tím zamyslíme a budeme hledat příčiny, proč se to stalo, měli bychom vyjít z nějakého předpokladu. Pozor: jde pouze o úvahu (nikoliv tvrzení) !!!

Hlavní příčinou současné situace může být absence chytrého týmu na Odboru rozvoje a investic (vedoucí Ing. Martina Szotkowská). Odbor má nadproporciálně (100%) zastoupení žen (celkem 10 úřednic a ani jeden muž). Snad mi dámy prominou, že si myslím, že nejde o nejoptimálnější řešení, přičemž nenaznačuji nějakou diskriminaci v neprospěch mužů.

Statistika: Podle Eurostat z téměř 5 milionů absolventů terciárního vzdělávání v Evropské unii v roce 2014 bylo 58 % žen a 42 % mužů. Muži dominovali v inženýrství, zpracovatelství a stavebnictví (73 % absolventů) a vědě, matematice a výpočetní technice (58 %). Naopak ve školství jsou čtyři z pěti absolventů ženy (80 %). Další oblastí, kde jsou ženy ve velké míře zastoupeny, je zdravotnictví a sociální péče (75 %).

Inspirace: Ženy se nehodí pro práci s technologiemi, napsal inženýr v interní diskusi. Google ho vyhodil

Vyplývá snad z toho, že rozhodnutí vedoucí odboru jsou nekvalifikovaná a že podporují ji přitom, očividně, "radní - amatéři", kteří stavebním věcem nerozumí? Na první, druhý i třetí pohled by to tak mohlo být, ale nemusí. Vedoucí Ing. M.Sz. je známá tím, že rychle mluví, na všechno má odpověď (pokud si na to zrovna vzpomíná…) a má plnou podporu vedení města. Umí ale i rychle a hlavně správně uvažovat? Není těch úkolů, které má plnit, nějak moc? A proto některé "věci" nestihá?

Trochu rekapitulace:
Hlavní "hráči" jsou dva:
* investor (město s pomocí Min. financí), který chce realizovat investiční projekt
a
* dodavatelé stavby.

Město nese hlavní riziko spojené s realizací projektu. Dodavatelé na základě projektu a smlouvy měli nakoupit potřebné stavební materiály, stroje a zařízení a pak provádět stavbu buď vlastními pracovníky, nebo s pomocí subdodavatelů. S dodavateli město uzavřelo smlouvy, které jasně definovaly, co se má vykonat, v jakém čase a za jakou odměnu. Smlouvy asi také řeší důsledky případného neplnění smluvních stran a takovéto neplnění je při dobře napsané smlouvě vynutitelné.

pozn.: Zde je ke stažení Prázdná mlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně“

Podle úplně jednoduchého a laického uvažování, mělo město dodavatele sledovat, kontrolovat a velmi dobře předvídat jeho chování. Mělo k tomu i speciálně vybraného a placeného "hlídače" (technický dozor stavby).

Citace ze stavebního zákona: Technický dozor stavebníka provádí v závislosti na rozsahu díla a podmínkách dohodnutých ve smlouvě buď trvalý, nebo občasný výkon své činnosti po dobu provádění díla – stavby. Zjistí-li technický dozor stavebníka na stavbě nedostatek v provádění díla (rozpor s předanou projektovou dokumentací, s předanými stanovisky a rozhodnutími, s ujednáním ve smlouvě o dílo, s technickými a technologickými předpisy, s pokyny objednatele apod.), provede zápis do stavebního deníku zhotovitele a stanoví lhůtu k odstranění nedostatku plnění. Osoba prověřena výkonem technického dozoru je oprávněna vyžadovat odstranění vadného plnění a jeho nahrazení bezvadným plněním, a to včetně odstranění vadně zabudovaných nebo vadných výrobků. Jde-li o závažnější nedostatek v provádění díla, např. o hrubé porušení obecně závažných předpisů, rozhodnutí a opatření stavebních úřadů, ustanovení platných technických norem, u nichž právní předpis ukládá povinnost je dodržet, smlouvy o dílo apod., je osoba pověřena výkonem technického dozoru oprávněna provádění díla přerušit a učinit o tom zápis do stavebního deníku, popř. svolat podle závažnosti porušení povinnosti zhotovitele a rozsahu stavby mimořádný kontrolní den – jednání s účastníky výstavby s cílem prověření pochybení a stanovení dalšího postupu při provádění díla a podmínek k odstranění (nápravě) vadného plnění. Pokud zhotovitel díla tak neučiní a jeho další činností by mohlo dojít k podstatnému porušení smlouvy o dílo a k nevratným škodám na zhotovované věci – stavbě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zkuste si představit, že stavíte dům. Sledujete denně průběh stavby? Ano. Kontrolujete kvalitu provedené práce? Ano. Čtete vystavené faktury za odvedenou práci? Ano. Proč? Protože jde o vaše peníze, o vaše příští bydlení pro dalších několik desítek let.

Vraťme se k náměstí. V případě, že město dodrželo vše potřebné, aby stavba zdárně pokračovala, na vině jsou potom dodavatelé. Nebyli schopni si pro pokračování obstarat potřebné materiály, stroje, mechanizaci ani pracovníky. Docházelo ke zdržení a nakonec k oznámení, že pokračovat ve stavbě se nebude ! Ale jako důvod uvedou ne svoji nemohoucnost, ale neschopnost města!

Postupovali tedy podle ustanovení § 2591 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který určuje, že je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

Takže opakuji: proč město křičí až teď? Nebyl snad pro plnění zhotovitele i objednatele zpracován časový harmonogram, který buď celý, nebo jen některé jeho části, popř. sumář rozhodujících činností, tvořil i součást smlouvy?

Kde tedy je pochybení? Na čí straně? Možná se odpovědi dočkáme až po soudním sporu. Do té doby věc zdědí nové vedení města (možná, že to bude staré) a karavana pojede dál. Akorát bramborfesty, majálesy, ohňostroje, zapalování vánočního stromu a další masové akce budou přesunuty na jiné místo a podzemní parkování nebude. Na nedodělaný prostor před DK a úřadem si občané už zvyklí a nějakou dobu to ještě vydrží - jiné řešení neexistuje.

Článek byl přečten 533×, komentářů (9) nových (9)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik