Náhradní banner

Zástupce velitele Městské policie Páleník je demagog

27. 2. 2018;

V závěru 26.schůze zastupitelstva (19,2,2018) se uskutečnila diskuse (obraz se porouchal, je proto k dispozici pouze zvukový záznam, místy dost špatný - kdo za to může?). Šlo o pokutování neukázněných chodců, kteří místo, aby přešli na druhou stranu (jak jim velí šipky), tak jdou (po silnici) podél plotu, který ohradil prostor dosavadní autobusové zastávky u Pošty. Činí tak, ačkoliv je jim do "cesty" postavena značka "zakazující chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou".

O tom, co uslyšíte:

Zastupitelka Kubalová (Volím Orlovou) vytýká městským strážníkům udělování pokut. Starosta Kuča vysvětluje, že jde o ochranu lidí, aby je nepřejelo auto. Kubalová ale navrhuje, aby strážníci lidí metodicky řídili, ne pokutovali. Zástupce velitele strážníků Páleník odpovídá, že lidé jsou pitomí. Kubalová přidává, že se strážníci tam byli dva a mohli se rozdělit (asi nezná ten vtip, proč policajti chodí vždy dva). Kuča opakuje, že jde o bezpečnost lidí. Přidává se Chlubna a popisuje svůj rozhovor s velitelem Galiou, který řekl, že pokutu dostanou ti, s kterými se nedá domluvit. Páleník však prohlásí, že institut domluvy od 1.7.2017 už neexistuje: jen napomenutí a pokuta. Kuča dovysvětluje, kdy občané "dostanou po uších".

záznam diskuse

Komentář:

Vysoký hodnostář orlovské Městské policie Páleník, silný postavou i svým přesvědčením, že už nemohou málo závažné přestupky řešit domluvou, ale musí minimálně udělit takzvané napomenutí, ze kterého musí sepsat protokol, zmeškal dobu, zaostal ve samostudiu a mluví bludy.

Neví totiž, že Ministerstvo vnitra k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vydalo metodický pokyn (MP).

V tomto MP se vysloveně uvádí (str. 7) toto:
Ačkoliv zákon o odpovědnosti za přestupky již domluvu nezmiňuje, neznamená to, že by každé posouzení určitého jednání muselo nutně skončit formálním způsobem vyřízení ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb. Předně je třeba zdůraznit, že definice přestupku je založena na materiálně-formálním pojetí. K naplnění skutkové podstaty přestupku je tedy vedle naplnění formálních znaků třeba, aby jednání dosáhlo i určité intenzity společenské škodlivosti5 (viz § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky).
Dále je třeba zdůraznit subsidiaritu správnětrestní represe, kdy nástroje přestupkového práva by měly nastupovat až v případě, že nelze věc řešit jiným způsobem. S přihlédnutím k výše uvedenému je při posuzování jednání a rozhodování o něm třeba zajistit určitou míru racionalizace; to platí především pro rozhodování policistů v terénu, kteří se setkávají s celou řadou jednání, které si na místě vyhodnocují z hlediska jejich správně-trestní relevance. Z hlediska nutnosti flexibilního a efektivního rozhodování v terénu je přitom nereálné, aby všechna tato vyhodnocení byla zakončena formálním úkonem a zákon s tím ani nepočítá. Z uvedeného vyplývá, že i po nabytí účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky bude možné některé situace (zejména bagatelního porušení povinností) vyřešit bez formálního vedení řízení a bez učinění formálního úkonu ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., a to zejména v situaci, kdy skutek naplňuje formální znaky přestupku, avšak nedosahuje takové intenzity, aby bylo možno hovořit o společenské škodlivosti činu ve smyslu § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky.

A pak je na str. 9: Příkladem takového jednání může být: - přecházení silnice mimo vyznačený přechod pro chodce na viditelné komunikaci v době mimo dopravní špičku

Z výše uvedeného vyplývá, že strážník Páleník neplní své povinnosti (nestuduje), ale oblbuje. Měl by mu být snížen plat nejméně na tři měsíce a odebrány prémie na dovolenou a měla by být ověřená jeho znalost zákonů, případně by mohl být odvolán z funkce a "oddelegován" k té značce, aby neposlušným občanům, kteří ji porušují, domlouval. Směny by plnil v dopravní špičce, aby se k tomu nadýchal ještě automobilových zplodin.

Represi, kterou by Páleník chtěl v Orlové zavést, je třeba se postavit.
Článek byl přečten 530×, komentářů (6) nových (6)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik