Náhradní banner

Orlovské ovzduší, nejen politické

16. 2. 2018;

Při mém nedávném "zhodnocení" významu nového Strategického plánu, který je zpracován až do roku 2033!!!, jsem se jen jednou větou zmínil o tom, že se v něm vůbec nemluví o ovzduší a hluku. Přitom jde o klíčové parametry kvality života.

Jak je to možné, že v místě, jaké je Orlová, tyto ukazatelé četnému sboru expertů unikly?
Proč je do plánu nedali podobně, jak tam dali plno jiných, nepodstatných věcí?

Strategický plán, který se po schválení zastupitelstvem (v pondělí 19.2.2018) stane uctívaným božstvem, je sestaven nereálně a formálně. Aby byl. Protože se to dělá. Obsahuje vágní formulace, některé cíle jsou nekonkrétní a nepřezkoumatelné. Účinnost navržených opatření by bylo možné prozkoumat pouze tehdy, pokud by bylo jasné, v čem přesně mají spočívat. Takto jde v podstatě jenom o hesla a populistická zvolání. Vše mají zachránit tzv. akční plány a aktualizace. To vše již tady v minulosti bylo a vedlo to k čemu? K tomu, že se předchozí Strategický plán, ačkoliv byl aktualizován (tak, jak má být tento) stal zbytečným cárem papíru (který byl občas formálně oprašován).

Je škoda, že v Orlové se nenajdou lidé, kteří by veřejně označili nový Strategický plán za nereálný a někdo další, kdo by ho zrušil a nařídil přepracování. Podle reálné situace, kdy Orlová se blíží ke svému úpadku.

Takže ovzduší a hluk.

OVZDUŠÍ

Polopaticky: Znečištění ovzduší z dopravy vzniká zejména spalováním v motorech. Tímto způsobem vznikají oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a z hlediska lidského zdraví zvláště nebezpečné prašné částice (PM). Ty jsou produktem nedokonalého hoření uhlovodíkových paliv, zejména nafty. Při nakládání s pohonnými hmotami se z nádrží automobilů a z nedokonale spáleného paliva uvolňují také prchavé organické látky (VOC). Z dopravy pochází i prašné znečištění vznikající z obrušování pneumatik a brzdového obložení (azbest) i vířením prachu z povrchu komunikací (tzv. sekundární znečištění).

O této problematice, z hlediska dopravy lze zjistit více zde.

Opakovat, že špatná kvalita ovzduší ve městech je spojena s mnoha zdravotními problémy a způsobuje předčasnou smrt (ve světovém měřítku několika milionů lidí ročně) je zbytečné, ale o Orlové to asi neplatí (i když tady máme Oddělení životního prostředí a v něm orgán ochrany ovzduší).

V Zákoně o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.) jsou uvedeny Programy zlepšování kvality ovzduší. Podle tohoto zákona byl zpracován Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A.
Ministerstvo životního se k tomu vyjádřilo souhlasně.
Jenomže … tento program se nelíbil sdružení Frank Bold, které začalo "bojovat" o právo dýchat čistý vzduch.
Ostrava: dýchat čistý vzduch
Ostrava: vypakovat smog z města
Přelomový rozsudek: soud zrušil část Programu zlepšování kvality ovzduší ostravské aglomerace
Velké vítězství pro kvalitu ovzduší v hlavním městě
Čtením uvedených odkazů je možné zjistit, že se produkují paskvily a že je možné podávat na tvůrce žaloby a že je možné i vyhrát.

Informace o kvalitě ovzduší:
Úvodní stránka ČHÚ
Aktuální stav znečištění ovzduší
Stav ovzduší
Mapy znečištění ovzduší

HLUK
je další škodlivinou, která ničí naše zdraví. Jeho zdrojem v Orlové je naprosto většinově doprava. Měl by se snižovat. Základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem ze všech zdrojů, zejména z dopravy, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC), která byla zavedena do naší legislativy novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Netýká se hluku osob, ani hluku v domácnostech, na pracovištích, v dopravních prostředcích, nebo způsobeného vojenskou činností ve vojenských oblastech. Podle směrnice by se měla prostřednictvím hlukového mapování určit expozice hluku ve venkovním prostředí, o niž by se měla obratem informovat veřejnost a vypracovat akční plány prevence a snižování hluku v kritických místech. Strategická hluková mapa, kromě posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže z různých zdrojů, slouží také k určení předpokládaného vývoje hlukové situace v konkrétních oblastech.

Existuje Akční plán aglomerace Ostrava 2015.

V Orlové největšímu hluku jsou vystaveni lidé, kteří žijí v blízkosti Masarykovy třídy, která je nejfrekventovanější. Akční plán, pokud by měl být zpracován, by měl zamezit navyšování počtu obyvatel vystavených hluku. Jako řešení se nabízí omezení nárůstu dopravní intenzity, což se v Orlové neprobírá a neřeší. Zajímavý hluk bude v domě, který se postaví nově na "novém" náměstí, těsně vedle hlavní dopravní tepny Orlové.

V rámci akčního plánu byly by vytipovány možnosti urbanisticko-dopravní a stavebně-technické, které mohou ovlivnit snížení dopravy a pokles emisí hluku. V řadě míst, kde charakter zástavby nedovoluje technická opatření ke snížení hluku, není možné realizovat opatření na ochranu venkovního prostředí. V tomto případě se přistupuje alespoň k ochraně vnitřních prostorů chráněných objektů.

Orlová rezignovala na "nějaké" hlukové parametry. Někteří experti z řídící skupiny mají vily, kde je hluk neobtěžuje (Kuča, Šromková, Klčo). O místě bydliště ostatních nevím, Pěntka myslím v Orlové nebydlí (?), Paloncy má možná byt někde v klidném prostředí (?) a Janča má k dispozici tichý Dům Páně, takže jako celek garanti SP projevili v tomto směru odborný klid.

Pro firmu, která strategický plán zpracovala (firma BDO Advisory s.r.o.- kdo ji "dohodil") šlo o byznys, bez toho, aby se stanovily záruční podmínky pro pozdější reklamace, pokud se návrhy nezrealizují. Jestliže firma dostala/dostane zaplaceno, tak veškerá realita zpracovaných výstupů ji už nezajímá, budoucnost je naše. Oproti tomu ale naši zastupitelé, pokud Strategický plán schválí (a s tím velké množství peněz, které se na realizaci určitě v některých případech, zbytečně, použiji) zodpovědnost mají:

§ 159 Občanský zákoník
(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Pěkným zítřkům vstříc, vy všichni SLUNÍČKÁŘI a (do zákopů spadnuvší) ZELENÍ mužíčci!

Občané nakloněni orlovským konšelům a tolerující jejich počínání, dobře vám tak, teď i v budoucnu!
Článek byl přečten 471×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik