Náhradní banner

Další příležitost neuvést věci na pravou míru

13. 2. 2018;

V pondělí 19.2.2018 se po dvou měsících schází zastupitelstvo. Začátek je v 9:00 hodin, program není nabitý, do oběda se asi vše stihne. Refundace těm, kteří kromě politiky ještě vydělávají, budou ale (některým) proplaceny možná za celou šichtu. Nebudou se přece vracet na pracoviště někde do Ostravy, když tam ani ráno nebyli. Ještě něco budou vyřizovat - v rámci své funkce zastupitele.

Nicméně se jednání může zadrhnout, je to závislé na tom, jaká byla "domluva" na kulatém stole, ačkoliv to, co je domluveno, se pak (někdy) nedodržuje. Tipuji tři body, kdy by mohla diskuse nabrat otáčky, ale spíše nikoliv:
* Prominutí nedobytných pohledávek
* Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017-2033
* Program prevence kriminality na rok 2018

Materiály jsou zde.

Nevymáhání pohledávek po neplatičích se stalo výbušným materiálem. Zvenku, bez bližších informací, nelze mít na věc názor. Vypadá to ovšem tak, že právní odbor čelí četným útokům za špatnou práci. Mělo to ovšem začít někdy v hluboké minulosti.

Strategický plán (SP) bych doporučil upravit, neboť jsou v něm určité hlouposti a vážné věci ne. Vtip je ovšem v tom, že to asi nikomu nevadí (snad i proto, že plán málokdo prostuduje).

Prevence kriminality (PK) je další dokument, kterého hodnota je jen na papíře. Program se nezpracovává poprvé. Je to ohraná písnička a už se nic nového, co by přineslo změnu, nevymyslí. Zpracovatel (Mgr.Pěntka) a předkladatel (velitel Galia) za to v podstatě nemohou, možná se nacházejí v nějaké etapě syndromu vyhoření….

Teď nějaké reflexy, které mne v té souvislosti napadly.

Bod jednání 2.6. se týká Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2017-2033. Co si o něm myslím, jsem již naznačil v článku Strategický plán je venku.

Pro někoho to sice bude maličkost (nimrání se), ale vadí mi, že když se do akce investuje tolik peněz, tak proč se - ve zprávách o stavu jejího plnění - nerozlišuje čas minulý, přítomný a budoucí. V tomto směru se mají průběžně upravovat všechny zveřejněné, na internetu, texty. Je to ale asi nad sílu všech těch odborníků, kteří na jedné straně chtějí, abychom jejich vidění světa akceptovali, ale sami nejsou schopni nějaké sebereflexe. Umělecký dojem slabý.

V důvodové zprávě v materiálech pro zastupitelé tato vada již není, používá se správně čas minulý, ale je tam něco jiného (mnohem zábavnějšího):
Návrhová a implementační část byla projednána s řídící skupinou 08.01.2018. Dne 17.01.2018 proběhlo veřejné projednání strategického plánu s občany města. Grafická úprava Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2017-2033 bude dopracována, obsahová stránka již zůstane nezměněna.

Ta zábavnost je v tom, že v pozvánce na Veřejné projednávání strategického plánu rozvoje města byla věta: Přijďte se podílet na rozvoji města a přispět svými nápady. No, v plné nahotě je vidět, jaká je to fraška.

Co se týče Návrhové a implementační části, v mnoha místech, při jejím čtení, je možné se zhluboka nadechnout a z plných plic zasmát. Posuďte sami:

• Vytvoření ploch pro pouliční umění (cíl: Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě)
• Aktivity podporující využívání prázdných prostor pro podnikatelské účely (cíl: Podpora podnikání ve městě)
• Pořízení modulů varování obyvatelstva (cíl: Zvýšení míry občanské sounáležitosti)

Zastoupené jsou i utopistické nápady, i když úrovně vlakotramvaje zdaleka nedosahují:
• Omezení kamionové dopravy na ul. 17. listopadu a • Alternativní objízdná trasa mimo centrum města (cíl: Zlepšení průjezdnosti městem)

• Výběr vhodného nástroje systému Smart City pro monitoring nepořádku ve městě (cíl: Zvýšení pořádku ve městě)

Namátkou uvedu, že SP se vůbec nezabývá kvalitou ovzduší (zdroje znečištění - spalování, automobilová doprava) a hlukem.

No a protože - předpokládám - budete příliš leniví, abyste si dokumenty v SP přečetli celé, pokud vůbec se k tomu odhodláte, tak si aspoň přečtěte výstupní, s prominutím hovadiny, na které expertní týmy přišly. Jsou to tzv. VIZE, jaká bude Orlová:

Orlová, město dopravně dostupné.
Orlová, město čistého ovzduší a veřejné zeleně.
Orlová, příjemné město k životu pro všechny generace.
Orlová, město rekreačního a výkonnostního sportu.
Orlová, město kulturního a volnočasového vyžití pro všechny.
Orlová jako atraktivní a příjemné místo k životu, které svými kvalitami přitahuje vzdělané a odborně zdatné občany.
Orlová jako město, kde se lidé nebojí zestárnout a kde jsou sociální služby dostupné všem cílovým skupinám.
Orlová jako město, na jehož minulost jsou občané hrdí, s jehož současnou podobou se identifikují a na jehož budoucnosti se chtějí aktivně podílet.

Každá tato věta by zasloužila komentář, myslím ale, že si vnímavý čtenář udělá úsudek sám. Velice to připomíná předvolební sliby orlovského ANO.

Důležitější, než tyto dětské závěry, je ovšem ignorování současné situace a nepochopení, že akční plány, které budou navazovat na návrhy SP, budou k ničemu. Samotný SP uvádí slabé stránky a hrozby (a není jich málo):

* obtížné soužití etnických skupin ve městě,
* špatná pověst problémových lokalit a města jako celku,
* nevyhovující stav některých obytných budov v soukromém vlastnictví a nevýhodný poměr mezi cenou a kvalitou v případě ubytoven,
* nízká míra zájmu o práci u osob evidovaných na ÚP, nízká míra zájmu o práci u osob evidovaných na ÚP,
* slabý pocit bezpečí obyvatel ve městě,
* relativně vysoký počet uživatelů návykových látek,
* nízký počet zařízení volnočasového vyžití v okolí problémových lokalit,
* nepravidelná školní docházka a vysoký podíl nedokončeného základního vzdělání u dětí ze sociálně slabých rodin,
* neexistence služeb následné péče pro mladistvé,
* vyšší koncentrace problematických sociálně slabých obyvatel v bytech vlastněných soukromými osobami a sestěhování těchto obyvatel z jiných měst,
* nekontrolovaná migrace a koncentrace sociálně slabých obyvatel do města,
* nevyhovující legislativa v oblasti obecních kompetencí,
* zvyšování počtu sociálně a ekonomicky slabých obyvatel, snižování věku osob se závislostí a závislostním chování,
* neřešení vysoké zadluženosti obyvatel města,
* nedostatek finančních prostředků na řešení bezpečnostních otázek,
* nedostatečně nastavený systém inkluze,
* stupňující se nevhodné chování, nevraživost, vandalismus, delikvence a agresivita obyvatel města.

K tomu je vhodné přidat "názor" Policie ČR, obvodní oddělení Orlová:
Lokality Lutyně a Poruba byly opakovaně občany města označeny za nejnebezpečnější lokality ve městě. V těchto městských částech lze mezi kriminogenní faktory uvést ještě vysokou koncentraci osob na malém území, anonymitu sídliště, vysoký počet restaurací, heren a s tím spojenou problematiku narušování veřejného pořádku. Napadány jsou opuštěné objekty a bývalé areály firem a podniků. Nepříznivý stav trestné činnosti, kdy setrvalý problém je sledován především u majetkové trestné činnosti. Jedná se nejčastěji o ukazatel - krádeže vloupáním, krádeže prosté, krádeže věcí z aut, krádeže vloupáním do rodinných domů a bytů, dále do hospodářských budov a zahradních a rekreačních chatek. Tato kategorie trestné činnosti je úzce spjata s problematikou drogově závislých osob. Z oblasti násilné kriminality páchané mládeží, nebo na mládeži, převládá ublížení na zdraví, výtržnictví a loupeže. Specifika jejich jednání jsou doprovázená velmi vysokou brutalitou a agresí. Nejčastěji se tyto jevy projevují v okolí obchodní centra Penny v Orlové-Porubě a okolí diskoték a nočních podniků. Typickým jevem ke konci roku 2017 byly a jsou rostoucí krádeže bezpečnostních kamer a led osvětlení výtahů na území celého města, především však v části Orlová-Lutyně. V okrajových částech města byl identifikován nový problém spojený s nedovolenou těžbou dřevin.

Tak do toho!

Bod jednání (2.8.) se sice jmenuje Program prevence kriminality na rok 2018, ale v něm je několik dalších podbodů, které vše činí málo srozumitelné a dost pomotané. Připomenu, že materiály pro jednání zastupitelstva jsou veřejné a měly by být jasné všem. O sobě si myslím, že jsem přinejmenším průměrně chápavý.

Velice upřímná je v Závěru uvedená věta, která "vysvětluje", proč se Program zpracoval: Tento materiál je předkládán, jelikož je zapotřebí ZM Orlové schválit. Tedy ne kvůli tomu, co v něm je?
pozn.: ZM= zastupitelstvo města

K tomu několik otázek, které visí ve vzduchu:

1. Jaký je rozdíl (kromě názvu) mezi Aktualizovaným Akčním plánem prevence kriminality na rok 2018, Programem prevence kriminality na rok 2018, Koncepci prevence kriminality a Akčními plány na příslušné období? Asi cílem je vnést do toho zmatek.

2. Jak se vyznat v tomto?
Zpracovat svůj vlastní Program obce pro rok 2018; Program obce musí kromě konkrétních projektů prevence kriminality obsahovat též bezpečnostní analýzu a vyjmenování hlavních bezpečnostních problémů obce, které budou řešeny s odkazem na priority stanovené ve Strategii nebo Koncepci prevence kriminality obce v plánu preventivních aktivit obce, a dále pak plán komplexního řešení problému (např. plán preventivních aktivit na 2 - 4 roky nebo obdobný materiál1); v případě, že mají takový plán zpracovaný z předchozího roku a pokračují v jeho plnění, předloží tento plán; podmínkou je, aby plán pokrýval období minimálně 2 let, včetně roku 2018.

Ať se přihlásí ten, který se v tom vyzná.

Podezřívám, že zpracovatel tomu, co zpracoval rozumí, ale možná se v tom nevyzná ani sám velký Galia. Nicméně, mechanické odsouhlasení PK zastupitelstvem škodu nikomu neudělá. Peníze na prevenci tečou, zloději kradou, lupiči loupí. Na co tedy ty Koncepce, plány a programy jsou?

Subjektivně mnou posouzeno, ze všech bodů akčního plánu, bych ponechal jenom Dny bezpečnosti (aby to nedělal Dům kultury ve spolupráci se skupinou Bez zbrojáku a s Vojáky v záloze). Zbytek patří do běžné činnosti obce, která má za povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Dost "akcí" se kryje s těmi, které jsou obsažené v Strategickém plánu. Je to dost komické, ale co. Z kapes zastupitelů to nejde, ale naopak. Za schvalování paskvilů dostávají odměny.

Zatímco městský aparát bobtná novými a novými analýzami a koncepcemi a plánováním do roku 2033 (a nedokázalo naplánovat ukončení rekonstrukce náměstí za dva roky), kriticky smýšlející osoby považují Orlovou za smršťující se (shrinking) město, kterému se dá těžko pomoci. Důvody? Populační ztráty, deindustrializace, nezaměstnanost, ztráta pracovních míst, stárnutí obyvatel, existence sociálně vyloučených lokalit, sociální infrastruktura a komunitní centra.
Problémem, který je ostentativně pomíjen, je spolu se snížením počtu mladých lidí v Orlové navíc i problém kvality sociální a vzdělanostní struktury populace (zejména nízká úroveň vzdělání) a jejich nepřipravenosti pro výkon profesí vyžadujících vyšší úroveň kvalifikace. Růst sociálně vyloučených lokalit a přítomnost nadprůměrného podílu obyvatel s nízkým sociálním statusem - to je příští Orlová.
Nízká kvalita života, spojená s vysokou nezaměstnaností, nízkou průměrnou mzdou, vyšší kriminalitou a také vyšším znečištěním (především ovzduší a devastace krajiny těžební činností) nepřispívá k atrakci Orlové a navenek působí negativním dojem. Orlová se v porovnání s okolními městy jeví jako nejméně atraktivní a konkurenceschopná. Jedním se stupňujících se problémů je přetrvávající situace v části Poruba (přítomnost romské populace) a tím růst sociálně patologických jevů. Počet obyvatel bude neustále klesat, pokud nedojde ke zlepšení situace na trhu práce a vzniku nových pracovních příležitostí. Tento problém je jeden z hlavních důvodů stěhování obyvatel. A problém s parkováním, kdy možnosti rozšíření parkovacích kapacit město už téměř vyčerpalo, ke zhoršování situace dost přispívá.

Budoucnost města je v tyranizování občanů neschopnými politiky, což z těch jejich papírů tak či tak vyplývá.
Článek byl přečten 526×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik