Náhradní banner

Utopie: Strategie Orlové do roku 2033

14. 1. 2018;

Upozornění: Tento text není agitkou nebo oslavou, ale naopak, kritikou. Je dalším přispěním k myšlení cestou zdravého rozumu. Pokud se ještě takoví, kteří uvažují, najdou.

Ve středu 17.1.2018 se uskuteční Veřejné projednávání strategického plánu rozvoje města. S ohledem na neustále se zvyšující podíl osob, používajících internet, je pravděpodobné, že pozvánce někteří neodolají a s nefalšovaným optimizmem do Kulturního domu poběží.KLIKNI NA FOTO

Veřejné projednání strategického plánu je novum, neboť doposud byl tvořen v zákulisí a veřejnost se k němu nevyjadřovala. K jeho "tvorbě" sloužila strategická komise (viz dále). Dříve narozeni si pamatují tzv. pětiletky, podle kterých jsme se řídili v minulosti, dnes plánujeme na 16 let dopředu, což je nejen dost podezřelé, ale i nesmyslné. Nejde o překlep a plán má být do roku 2023 (a ne do 2033)?

Strategický plán má dnes každá druhá obec a v republice jsou stovky firem, které vypracování strategického plánu nabízejí. Orlová má v tomto směru dlouholetou tradicí (i já jsem v nějaké té strategické komisi byl - přizval mne do ní the old Kuča J., ale dost rychle jsem z ní utekl). Díky strategickému plánování žije dost lidí, i u nás na městě, i ten Jarda pořád funguje(opět viz dále).

Ještě snad trochu teorie, bez které se dnes žáden dokument neobejde: Výchozí hypotézou, proč "strategicky plánovat" může být tvrzení, že strategické a programové dokumenty, jako nepřímý a specifický nástroj regionální politiky, pozitivně přispívají k zajištění stability, dynamického rozvoje a snižování regionálních rozdílů.Význam jejich tvorby stoupá s prosazováním strategického řízení a s mírou našeho zapojení do strategického plánování a programování, jako členské země EU.

Aby bylo jasné, tak i já si myslím, že není sporu o tom, že rozvoj Orlové je třeba systematicky plánovat, mít strategii jak postupovat a tím určovat směr a možnosti ovlivňování rozvoje našeho území (a dosáhnout vytýčených cílů). Ale jen sama existence dokumentů v žádném případě neznamená zlepšení.

• Otázka č. 1: Je strategický plán Orlové zpracováván za účelem rozvoje města a tudíž je jeho tvorba opodstatněná nebo jde jen o získání dotačních prostředků na jeho základě a následně se dokument stává neaktivním a tudíž i neopodstatněným? Tak to totiž bylo v minulosti. Dodnes je na stránkách města plán, který byl rovněž zpracován na delší dobu (do roku 2030! a dnešní řídící skupinou v roce 2015 aktualizován) - tedy ještě platí. K čemu potom byl/je, když se připravuje nový? Nestihne ho stejný "osud" ? Určitě!

Plán by měl být zpracováván na období přesahující jedno období volební (4 roky), evropský model vyžaduje šestileté plánovací období. Když přijdou noví lidé (po volbách), vždy budou měnit staré za nové (svoje).

Nové zadání strategie Orlové vzešlo od "nových šibalů", kteří samozřejmě myslí na dobro nás, občanů a nikdy jinak. Rada města na své 38. schůzi, konané dne 1. 3. 2017, zrušila strategickou komisi a pak byl zřízen Výbor pro strategický rozvoj města. Řídící skupina je složena ze 7 členů:

• Dr. Jaromír Kuča, bývalý starosta města, ten, který chce v Orlové vlakotramvaj
Ing.Miroslava Šromková, členka Zastupitelstva města, členka Dozorčí rady SMO
• Mgr. Štěpán Janča, člen Zastupitelstva města, kazatel ČCE
• Bc. Martin Klčo, MBA, člen Rady města, předseda představenstva SMO, podnikatel
• Mgr. David Pěntka, manažer prevence kriminality Městské policie, dlouholetý skutečný tvůrce Strategického plánu
• Mgr. Kamil Paloncy, člen Rady města, ředitel Základní školy
• Patricie Pindrochová, zástupce Dětského parlamentu
(zdroj)

Podivná je aktivita těchto lidí. K prvnímu jednání Řídící skupiny došlo 23. 8. 2017. Druhé jednání proběhlo 5. 9. 2017. Dnes je 14.1.2018. Možná ale jenom ten, kdo stránky někalikomilionové dotace spravuje, na to kašle. Ale i tak lze přístup k občanům, který "město" takto ukazuje, považovat za pohrdlivý.

V komplikované realitě našeho života je v podstatě nemožné opravdu detailně něco naplánovat. Společnost a život se natolik rychle vyvíjí a v Orlové je natolik nestabilní prostředí (viz změny, které diktoval Lapšanský), že je téměř neproveditelné zpracovat plán na období delší než jeden rok, aby mohl být opravdu slovo od slova realizován. A od čeho je vlastně rozpočet? Nyní již velice fotogenická (aspoň pro mne) místostarostka Jenčmionková v poselství k rozpočtu se o výdajích spojených se strategickým plánem KLIKNI NA FOTO

nezmiňuje (proč také, když vše je na vodě, jak se říká)
pozn.: video je šlendriánský (ne)ukončené a chodník u hřbitova je, po velké rekonstrukci, již dávno opraven, v roce 2014.

• Otázka č. 2: Jsou současní "stvořitelé" nového strategického plánu schopni rozpoznat meze, kam až mohou jejich individuální rozumy dospět?

Proces přípravy orlovského strategického plánu mi připadá jako vypracování slohové práce na zadané téma, čímž si zpracovatelé splní svůj úkol nebo se „vypořádají se zadáním“, ale to, že realizace je v podstatě nemožná, je nezajímá i když je to to nejdůležitější.

Mnoho let se veřejně (akce je dost vtipná) projednává něco podobného - Zdravé město. Psal jsem o tom mnohokrát.

Fiktivní zdravé město?
Oranžoví mravenci
Řekni ano své budoucnosti

Jde rovněž o fantasmagorii, jakou se teď stane také Strategický plán. Komické na tom je, že vždy se problémy určí, najdou a ověří. Další rok se najdou stejné, podobné nebo jiné (nové) a zase se ověří. Tato mašinérie se opakuje pořád dokola, přitom existuje vedení města, existují úředníci, existuje zastupitelstvo - všichni ti mají průběžně dbát a sledovat, co se ve městě děje a co je potřeba a neměli by k tomu potřebovat nějaké šaškárny. Spolupráce s veřejností by se měla uskutečňovat jinak, než jednorázově, kdy se v sále sejde pár aktivních jednotlivců (aby to nevypadalo divoce, tak teď se bude strategie projednávat v mnohem menším prostoru - výstavní síni - než je estrádní sál. Aspoň nějaký pokrok). Anketa nebo dotazník nejsou to nejvhodnější k definování toho, co město potřebuje. Těchto akcí se zúčastňují z řad občanů pouze ti, kteří jsou nějakým způsobem internetové gramotní, takže výsledky jsou nutně zkreslené, tak, jak je hloupost vyvozovat výstupy z počtu teček nakreslených barevnými fixy nebo zapíchnutých špendlíků.

Dovolím si připomenout hodnocení Ověřených problémů města z roku 2013. Ve Zprávě o místní Agendě 21 v roce 2013 a Akčním plánu zlepšování místní Agendy 21 v roce 2014 (má 14 stran) se dočtete mnohé a můžete porovnat, co se za ty 4 roky zrealizovalo. Na str. 7 je v prvním řádku tabulky, bod A.1, tento text: Dosažení souladu strategického plánu s finančními možnostmi města.

Ve vyhodnocení tohoto bodu (str. 11) je uvedeno:

A.1)
Na základě stávajícího znění Strategického plánu a finančních možností města,vyplývajících z odhadů příjmů na následující kalendářní roky, je naprosto nereálné najít koncepční řešení tohoto úkolu. Možností je každoročně při tvorbě návrhu rozpočtu zařadit, po odečtení mandatorních výdajů a dalších nezbytných výdajů (smluvní vztahy atd.), do dalších výdajů (např.kapitálových) akce, které jsou součástí Strategického plánu, jež se svým objemem vejdou do objemu použitelných prostředků v daném ročním rozpočtu.

Srovnejme, s tímto skutečně brilantním uchopením podstaty zbytečnosti nějakého Strategického plánu a MA21 (Zdravé město), snahu současných vládců města. Jenomže není síla, jak je zastavit.

Podívejme se teď, k čemu řídící výbor strategického plánu dospěl.
Neskutečně formální a prázdná hesla. Není těmto lidem stydno?

Trochu konkrétnější jsou výsledky dotazníkového šetření (ty řídící skupina nemohla ovlivnit). Ale…. porovnejme , co přineslo „Fórum Zdravého města Orlové“zdroj
a co dotazník pro strategický plán:zdroj

Město nyní vyzývá širokou veřejnost (nikoliv odbornou) k účasti na setkání, k diskusi. Promítnutí případných podnětů do textu se však asi nebude konat, i za předpokladu, že se "akce" nezúčastní jenom skupina (ne)organizovaných důchodců, odrostlejších studentů z Dětského parlamentu, Tří králové -YMCA a sluníčkových aktivistů.

Strategické dokumenty jsou dnes často vnímány jako nutné zlo, které jsou důležité pro získání finančních prostředků ze strukturálních fondů (viz tento znak na všech dokumentech strategického plánu). Jsem zvědav, kolik orlovských podnikatelů (kromě těch, kteří jsou "zaháknutí" v nějaké komisi) se na projednávání objeví. A co vlastně budou chtít, pokud přijdou.

Orlová není sama, která tvoří strategický plán velmi formálně, byrokraticky, ačkoliv předstírá opak. Ale co, naprostá většina lidí tyto věci nečte, a pokud ano, tak nedokáže "rozluštit" o co jde a oddělit prázdné NIC od reality. Bohužel.

Pokud se najde vědomá veřejnost, tak ta v možnost strategické změny nevěří.

A tak VĚŘTE - NEVĚŘTE a na projednávání jděte. A mějte připomínku, námět. Pokud možno realistický.

Dost, pro mne, nesrozumitelně, uvažuje pan docent.
Článek byl přečten 693×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik