Náhradní banner

Kraso a SMO (a hokej)

27. 12. 2017;

poznámka: jde o aktualizované "vydání" tohoto článku, kdy jsem byl upozorněn na to, o čem se vlastně hlasovalo (viz níže)

Orlovský Krasobluslařský klub má dobré renomé, píše se o něm dost často. Nyní, obdobně jako minulý rok, požádal (prostřednictvím Domu dětí a mládeže), zda by ledová plocha nemohla být dříve zprovozněna pro přípravu a prověrky reprezentantů, uspořádání mezinárodního soustředění krasobruslařů a následné tréninky. K této žádosti se připojil i HC Orlová, rovněž pro zahájení tréninkového procesu a turnajů mládežnických kategorií před začátkem soutěží.

Je ovšem pravda, že mnoho zimních stadionů se potýká s problémy s udržováním kvality ledu a vznikem mlhy nad ledovou plochou v přechodném období, tj. v měsících srpen, září, říjen a duben, květen. V mnoha případech jsou patrné známky degradace podhledových i nosných střešních konstrukcí těchto stadionů. Stále větší nároky na kvalitu vnitřního prostředí a maximální pocit pohody a komfortu diváků vede k nutnosti tyto stavby klimatizovat, a proto se stává klimatizace nedílnou součástí moderních zimních stadionů. Nadměrná vlhkost u zimních stadionů způsobuje dva specifické jevy. V přechodovém období se nad ledovou plochou tvoří mlha. Dalším jevem je zvýšená kondenzace vodních par na stavebních konstrukcích, zvláště pak na konstrukci střechy. Navíc je kondenzace vodních par spojena se skapáváním kondenzátu na ledovou plochu a často i do hlediště. Kromě zhoršení komfortu pro diváky skapávání vody na ledovou plochu výrazně zhoršuje jeho kvalitu a vyžaduje častější úpravu ledové plochy, což je samozřejmě spojeno se zvýšením provozních nákladů zimního stadionu.

V tomto směru se provozovatel SMO vyjádřil takto:

Na základě " Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení pro rok 2016 - 2020 " příloha č.5, která nám ukládá připravit ledovou plochu od 1.1. do 31.3. a od 5.9. do 31.12 běžného kalendářního roku nemáme jinou možnost než se držet pravidel a termínů výše citované smlouvy. Pokud se poskytovatel dotace rozhodne vyhovět žádosti Krasobruslařského oddílu a dostaneme pokyn k dřívějšímu nájezdu ledové plochy oproti termínu ve výše uvedené smlouvě, jsme schopni technicky zajistit dřívější zprovoznění ledové plochy. V tomto případě žádáme o sdělení rozhodnutí v dostatečném předstihu před schváleným začátkem provozu ledové plochy.
Opětovně upozorňujeme na negativní aspekty provázející dřívější zprovoznění plochy v letních měsících, kdy se díky absenci odvlhčovacího zařízení bude tvořit nad ledovou plochou mlha a budou se tvořit boule na ploše z odkapávajícího sraženého kondenzátu ze střešní konstrukce zimního stadionu.
Dále pak dochází vzhledem ke vznikající vlhkosti ke zvýšené korozi na střešní konstrukci a ve všech částech haly zimního stadionu, což má nepříznivý dopad na životnost budovy a jejího zařízení.
Předpokládáme, že oddíly Krasobruslení a HC Orlová vystaví objednávky u SMO Orlová na požadovaný počet hodin, na základě kterých budou vystaveny faktury za využití ledové plochy. Doporučujeme tuto podmínku v rámci případného kladného vyjádření Města stanovit. V opačném případě se projeví vzniklé navýšení nákladů ve zvýšeném čerpání provozní dotace, tedy k tíži rozpočtu Města“.

Úředníci:
Na základě zkušenosti z minulých let a dřívějšího vyjádření provozovatele, spuštěním technologie chlazení o měsíc dřív a ukončením provozu in-line plochy k 15.7., tzn. započetím ledování od cca 18.7. pro zahájení ledové plochy od 1.8. běžného roku, činí dodatečně náklady na provoz ledové plochy cca 250-260 tis. Kč. Tyto náklady lze pokrýt objednávkami žádajících klubů příp. zbývající část žadateli o ledovou plochu z řad veřejnosti při pronájmech ledové plochy.
V rámci řešení problematiky vznikající kondenzace vodní páry v hale na zimním stadionu vlivem rozdílných teplot v období od dubna do října, kdy dochází ke kondenzaci atmosférické vlhkosti, byla do návrhu rozpočtu města zařazena investice pro odvlhčení haly ZS. Realizace akce bude doporučena ORI do plánu dle finančních možností města v roce 2018.

K tomuto bodu bylo ticho, nikdo se nepřihlásil s nějakým názorem nebo připomínkou. Zastupitelstvo žádost neschválilo a zastupitelé hlasovali takto:Nyní avizována změna: Nevšiml jsem si, že materiál byl předložen dost fikaně, a to tak, že se nehlasovalo o schválení, ale o NESCHVÁLENÍ :

pozn.: Tento návrh na usnesení, který se v materiálech pro jednání objevil, a kterého znění jsem si nepřečetl, za což se komunistům hluboce omlouvám, neboť je jsem označil za ty, kteří žádost zařízli, navíc je ještě komický formulován tak, že vypadá, jakoby samotná žádost zněla: neschvalte nám to! a rada toto zastupitelům doporučila. Pravda tedy je taková,že koalice, podpořena kupodivu docentem Kafkou, slavila tentokrát úspěch.

Zajímavé na tom je, že poměrně nedávno zastupitelstvo 26 hlasy nadšeně schválilo vybudování za mnoho peněz (jde o miliony) určitě do budoucna ztrátového provozu welness, ale, na vyloženě pro občany (a spolky), potřebnou částku nenašlo.

Je třeba říct: HANBA TĚM, KTEŘÍ HLASOVALI PRO!
Článek byl přečten 403×, názory na článek zatím nejsou.