Náhradní banner

Na věčné časy hokej

27. 12. 2017;

Nejnákladnější orlovský sport, z hlediska potřeb na výdaje, je již mnoho let středobodem dění v Orlové. V létě požádal klub HC Orlová město o poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši 3.500.000 Kč. Na zastupitelstvu 11.12.2017 se tato žádost projednávala.

Sportovní úspěchy hokejového klubu HC Orlová oceňují fanoušci (jsou v přesile k fotbalu). Vypadá to tak, že je jim vlastně jedno, jakou "ligu" momentálně jejich "Slovan" hraje, hlavně, že si mohou zajít na stadion (a přitom vypít pár piv). Stráví tak několik málo hodin zdaleka od "rodinného krbu" bez dohledu.
Podobně hru na ledě protěžují rodiče příštích adeptů hokejového umění: chtějí mít ze svých potomků celebrity, které budou hrát ty nejlepší ligy na světě. A jsou ochotni za to platit.

Ekonomické výhody "provozování hokeje", kdy zdrojem peněz je především město (dotačními penězi, aby vyhovělo OBČANŮM - voličům) jsou nesporné.

Příjmy HC na rok 2018 se plánují takto:

Dotace města 3.500.000 Kč
sportovní svazy: 80.000 Kč
členské příspěvky 550.000 Kč
sponzorské dary 12.000 Kč
startovné 90.000 Kč
reklama 500.000 Kč
bufet 140.000 Kč
bruslení MŠ, ZŠ 100.000 Kč
tržby ze vstupného 65.000 Kč
soustředění, broušení bruslí 120.000 Kč

celkem příjmy 5.157.000 Kč
celkem výdaje 4.676.000 Kč

HC dluží finančnímu úřadu nějakou částku, o které se nyní významně mlčelo. Město někdy v září odkoupilo za téměř 400.000 Kč VIP prostory na zimním stadionu (aby finančně klub podpořilo), z iniciativy M.Chlubny šel na policii podnět k prošetření, zda to bylo hospodárné.

Tržby ze vstupného a dary sponzorů tvoří minimální část příjmů HC klubu. Členské příspěvky dospělých (nad 18 let) činí 7.000 Kč ročně na osobu. Počet těchto členů je 12 (slovy DVANÁCT), takže dají klubu 84.000 Kč, zbytek je od dětí (466.000 Kč). Členské příspěvky mládeže jsou odstupňované podle data narození a činí měsíčně 200, 300, 400, 600 a 800 Kč. Počet evidovaných členů je kolem 100.

Soukromé provozování HC Orlová přitahuje osoby, které si z této činnosti udělaly pěkný byznys. Současného prezidentování se již několik let drží jako klíště Daniel Marosz (po Faranovi, Vítečkovi). Nedokázal sice zabránit sestupu hokejistů do nižší třídy, ale mimo lední plochu se ukázal jako velice schopný manažer. Nevadí mu, že s městem musí o peníze bojovat: přes jasné nedostatky, které se v hospodaření s penězi města v klubu našly, penězovod nevyschl. Položil na lopatky všechny konstelace ve vedení města a pořád si umí na sebe pěkně vydělat (i když klub strádá, Marosz nikoliv). Dokázal přežít všechny hrozby, které se na něho hrnuly a dnes ukazuje prostředníček i super-ženě Jenčmionkové, údajně (podle ní samé) vyhlášené ekonomce. Marosz nikdy nepadne na kolena a vždy "vyhraje", aspoň něco. Má za sebou dost lidí, kteří ho drží nad vodou.

Za poslední 2 roky obdržel hokej od města 6.400.000 Kč v penězích, bezplatně má k dispozici ledovou plochu (1900 hod/sezóna), in line plochu (120 hod/rok), bezplatně využívá nebytové prostory (šatny, brusírna, sklady).

A nyní si poslechněte, jak místy ubohé a trapné bylo rozhodování zastupitelů, co s žádostí. Z toho, co všechno zaznělo, vyplývá, že schopnost přístupu zastupitelů k řešení problémů (ta je důležitou složkou inteligence každého člověka) je mizerná. Materiály, které byly k dispozici platily/neplatily a v podstatě málokdo (snad nikdo) nerozuměl, o čem se jedná. Podezřívám, že to nevěděli ani ti, kdož materiál zpracovali. Z diskuse vyplynulo, jaký chaos na městě je.

Město dotaci na celý rok hokeji nedalo a rozdělilo ji na děti a mládež do 18 let a pro mužstvo nad 18 let a pouze do konce května.

Poznámka před poslechem: Zajímavé jsou všechny vstupy, mezi "nejlepší" ale patří nedůstojné "grilování" Ing.Kozáka (předseda Městského sportovního klubu) starostou. Nenechte si něco ujít, i když záznam je dlouhý. Stojí to za to!

Diskuse k žádosti

Abyste se nakonec v tom vyznali, tak přijaté zastupitelstvem usnesení zní takto:

Usnesení ZM č. 519/25. z 11. 12. 2017
Zastupitelstvo města Orlová schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2018 HC ORLOVÁ, z.s., IČO: 48004871, ve výši 800.000 Kč pro děti a mládež do 18-ti let věku a 535.000 Kč
pro muže,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Orlové pro mládežnické kategorie HC ORLOVÁ, z.s., IČO: 48004871, s účinností od
01. ledna do 31. května 2018,
3. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Orlové pro muže HC ORLOVÁ, z.s., IČO: 48004871, s účinností od 01. ledna do 31. května 2018, s doplněním čl. VII., odst. 3, o písmena m) a n) dle čl. VII., odst. 3, smlouvy pro mládežnické kategorie HC Orlová s nahrazením bodů 1 a 2 čl. VII za bod 1 ve znění:
„Příjemce dotace prohlašuje, že mu jsou známy právní předpisy Evropské unie a právní předpisy České republiky, vztahující se k poskytování veřejné podpory, tedy zejména skutečnost, že pokud by Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že příjemce obdržel veřejnou podporu, je povinen ji vrátit poskytovateli, a to včetně úroku ve výši, jaký obvykle poskytují bankovní instituce v daném místě a čase a dále skutečnost, že jediným orgánem, který má pravomoc závazně rozhodnout, že platba poskytnutá z veřejných prostředků je veřejnou podporou ve smyslu práva Evropské unie, je Evropská komise.“

Zastupitelstvo města Orlová zrušuje usnesení Zastupitelstva města Orlová ze dne 11.12.2017 ve znění:
„Zastupitelstvo města Orlová schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2018 HC ORLOVÁ,
z.s., IČO: 48004871, ve výši 800.000 Kč pro děti a mládež do 18-ti let věku a 535.000 Kč pro muže,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Orlové pro mládežnické kategorie HC ORLOVÁ, z.s., IČO: 48004871, s účinností od
01. ledna do 31. května 2018,
3. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Orlové pro muže HC ORLOVÁ, z.s., IČO: 48004871, s účinností od 01. ledna do 31. května 2018, s doplněním čl. VII., odst. 3, o písmena m) a n) dle čl. VII., odst. 3, smlouvy pro mládežnické kategorie HC Orlová s nahrazením bodů 1 a 2 čl. VII za bod 1 ve znění:
„Příjemce dotace prohlašuje, že mu jsou známy právní předpisy Evropské unie a právní předpisy České republiky, vztahující se k poskytování veřejné podpory, tedy zejména skutečnost, že pokud by Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že příjemce obdržel
veřejnou podporu, je povinen ji vrátit poskytovateli, a to včetně úroku ve výši, jaký obvykle
poskytují bankovní instituce v daném místě a čase a dále skutečnost, že jediným orgánem, který má pravomoc závazně rozhodnout, že platba poskytnutá z veřejných prostředků je
veřejnou podporou ve smyslu práva Evropské unie, je Evropská komise.“


Zastupitelstvo města Orlová schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2018 HC ORLOVÁ, z.s., IČO: 48004871, ve výši 800.000 Kč pro děti a mládež do 18-ti let věku a 535.000 Kč pro
muže,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Orlové pro mládežnické kategorie HC ORLOVÁ, z.s., IČO: 48004871, s účinností od
01. ledna do 31. května 2018, s úpravou:
2.1. v čl. VII. Další ujednání, nahrazení odst. 1. a 2. původní smlouvy odstavcem 1. ve znění
„Příjemce dotace prohlašuje, že mu jsou známy právní předpisy Evropské unie a právní předpisy České republiky, vztahující se k poskytování veřejné podpory, tedy zejména
skutečnost, že pokud by Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že příjemce obdržel
veřejnou podporu, je povinen ji vrátit poskytovateli, a to včetně úroků ve výši, jaké obvykle poskytují bankovní instituce v daném místě a čase a dále skutečnost, že jediným orgánem,
který má pravomoc závazně rozhodnout, že platba byla poskytnutá z veřejných prostředků, je
veřejnou podporou ve smyslu práva Evropské unie, je Evropská komise.“
3. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Orlové pro muže HC ORLOVÁ, z.s., IČO: 48004871, s účinností od 01. ledna do 31. května 2018, s úpravami:
3.1. v čl. VII. Další ujednání, nahrazení odst. 1. a 2. původní smlouvy odstavcem 1. ve znění „Příjemce dotace prohlašuje, že mu jsou známy právní předpisy Evropské unie a právní předpisy České republiky, vztahující se k poskytování veřejné podpory, tedy zejména skutečnost, že pokud by Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že příjemce obdržel veřejnou podporu, je povinen ji vrátit poskytovateli, a to včetně úroků ve výši, jaké obvykle poskytují bankovní instituce v daném místě a čase a dále skutečnost, že jediným orgánem, který má pravomoc závazně rozhodnout, že platba byla poskytnutá z veřejných prostředků, je veřejnou podporou ve smyslu práva Evropské unie, je Evropská komise.“
3.2. doplnění možnosti čerpání neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojené s nákupem a opravou výzbroje a výstroje sportovců včetně nákupu materiálu nutného k tréninkovým jednotkám hráčů ve stejném znění jako u smlouvy pro mládežnické kategorie HC Orlová
3.3. v čl. VII. Další ujednání, upravit odst. 3, písmene n), a to novým zněním „nepřevést, resp. neúčastnit se, žádných kroků, které by směřovaly k přestupu člena HC Orlová v termínu do 31.05.2018 do jiného hokejového klubu, a to bez předchozího písemného souhlasu Města Orlová“.

pověřuje
Radu města Orlová vydávat stanoviska k případným přestupům člena HC Orlová, z.s. do jiného hokejového klubu v souladu s čl. VII. Další ujednání, odst. 3., písm. n) předmětných veřejnoprávních smluv pro mládežnické kategorie do 18-ti let věku a pro muže.

Pokud se vám zdá, že jde o nějaký zmatek, tak nikoliv, takto to úředníci formulovali a zastupitelé schválili. Kteří? Tito:KOALICE nebyla jednotná a nesjednotili se ani uvnitř ČSSD:
ANO: 7 hlasů - pro nikdo, proti (4) Brzyszkowská, Jenčmionková, Kasaj, Kratochvíl, zdrželi (3) se Hájek, Hrdina, Ryšková
ČSSD: 7 hlasů - pro(3) Klčo, Kuča, Vaněk, proti(2) Cigánek, Galia, zdržel(1) se Paloncy, nehlasovala(1) Trojáková
KDU-ČSL: 3 hlasy - pro(3) Szkandera, Janča, Potyšová
Článek byl přečten 513×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik