Náhradní banner

Špatná artikulace starosty

26. 12. 2017;

Každé zasedání (schůzi) zastupitelstva vede (má vést) starosta. O tom, co je zastupitelstvo snad není třeba se rozepisovat, snad jen zmínka, že rozhodování zastupitelstva může probíhat pouze na jeho zasedáních, pro jejichž konání stanoví zákon o obcích celou řadu podmínek. Přitom nesplnění některých z nich může být dokonce důvodem nezákonnosti přijatých rozhodnutí, případně může vést k závěru, že konané »zasedání« vůbec nelze považovat za jednání zastupitelstva obce a »výstupy« na něm učiněné nelze považovat za existující usnesení (rozhodnutí) obce.
Ten, kdo zasedání zastupitelstva řídí, je odpovědný i za jeho průběh. S tím je pak logicky spojeno i jeho oprávnění činit určitá procedurální rozhodnutí, např. udělovat a odnímat slovo, uplatňovat pořádková opatření, určovat pořadí hlasování, ukončovat jednání apod.
Předsedající tedy zahajuje a řídí zasedání zastupitelstva, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje jednání zastupitelstva a dbá o to, aby jednání mělo důstojný průběh. Sám by se měl chovat rozumně a konstruktivně.
V jednacím řádu snad nikde (v žádné obci) není uvedeno, že předsedající (starosta) nesmí být (při)opilý ani pod vlivem drog. Jenomže právě na 25. schůzi orlovského zastupitelstva se těm, kteří byli v sále, zdálo, že starostovi z nějakých důvodů selhává artikulace a vůbec chová se nějak podivně.
Rovněž na základě obrazového záznamu z jednání 25. schůze zastupitelstva města Orlová dne 11.12.2017 lze konstatovat, že řídící schůze, starosta města pan Tomáš Kuča, měl problémy s přesným vyslovováním. Podezřelá byla také viditelná ztráta zábran v konverzacích (reakce na nesouhlasné připomínky zastupitelů) jakožto i chatrné sebeovládání, kdy se pasoval do role absolutního vládce orlovského trůnu. V této roli exceloval hlavně při projednávání smlouvy s chorvatským městem Bakar (podrobněji v některém dalším díle), kdy si vedl zcela jako jeho veličenstvo CAR. V tomto případě lze možná pochybovat o platnosti hlasování (bez toho, jak dopadlo).
Samozřejmě, že jde o ostudu. Je sice možné podat podnět na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, aby požádalo starostu, aby se, k namítaným nedostatkům ohledně svého chování, vyjádřil, ale jak by to dopadlo, víme dopředu.
Všichni zastupitelé - i opoziční - mlčeli a od těch záleží, zda by starostu "potopili".

Občané mohou požádat zastupitelstvo, aby se vyjádřilo (zaujalo stanovisko) k tomu, jak starosta schůzi řídil. Musí jich být pod žádosti podepsaných aspoň 150 - tj. 0,5% občanů obce (podle § 16 odst. 2 písm. f/ zákona o obcích). V tom mohou být zastupitelé úspěšnější: V případě, že alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce požádá o svolání zasedání zastupitelstva, je podle § 92 zákona o obcích starosta povinen zasedání zastupitelstva svolat. Lze však oprávněně pochybovat o tom, že by se aspoň těch 11 statečných našlo (3x NEZ, někdo z komunistů, Potyšová, Janča) a chtělo projednat starostovo chování na tomto zastupitelstvu.

Přítomný odborník na "chytání" občanů, kteří porušují veřejný pořádek, mlčel.

Poslechněte si, jak mluvil starosta
v úvodu 24. schůze bez vlivu
v úvodu 25. schůze pod vlivem
a jak to zní dohromady
Článek byl přečten 541×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik