Náhradní banner

Potká Báru stejný osud jako Izu?

19. 2. 2017;

(příběh plný ponaučení)

Tak jsme si v té letošní zimě lebedili, zalezlí za kamna a nechtělo se nám nejen vytahovat paty ven, ale ani se"prát" s něčím, co stejně neporazíme. Nicméně, když jsme řekli A (podnět), tak musíme říct i B. A k tomu mrazy již polevily. Ty venku.

Děj, který v dalším popisujeme, je téměř vědecký. Jádrem tohoto příběhu je matematický výpočet, na základě kterého Rada města - asi bez hlubšího přemýšlení - zamítla návrh, aby orlovští občané starší 65 let dostali slevu do kina.

Prolog, ve kterém vám představujeme důležité pro tento příběh osoby:

místostarostka (Petra Jenčmionková)
ekonomka města (Petra Jenčmionková)
člověk ((Petra Jenčmionková)
občan města (Petra Jenčmionková)
Bára Herdová - současná ředitelka Domu kultury Orlová
Isabela Kapiasová - bývalá ředitelka Domu kultury Orlová (pro připomnění)

Předehra, ve které jsme se obrátili na místostarostku, aby nám vysvětlila důvod zamítnutí našeho podnětu:

Ing. Jenčmionková Petra

Vážená paní místostarostko,
nejednou jste veřejně prohlásila, že jste tady, v Orlové, pro občany. Uspořádala jste i setkání u kávy a několikrát jste také naznačila, jak vstřícně jste nastavena jakýmkoliv dotazům připomínkám, konstruktivní kritice etc. Nyní tedy přicházíme s konstruktivní kritikou, jejímž cílem je zvýšení blaha občanů města, což je, koneckonců, náš společný cíl, bez ohledu na stranickou příslušnost či případné osobnostní antagonismy.
Povzbuzení takovým přístupem se na Vás obracíme s žádostí o odpovědi na několik otázek. Jde o skutečnost, že Rada města dne 9.11.2016 usnesením č. 1304/33 neschválila zavedení 75% slevy z ceny vstupného pro seniory od 60 let věku na všechna filmová představení promítána v Kině O. Tyto otázky jsou:
1. Jaký byl konkrétní důvod neschválení? K odpovědi přiložte, prosím, podklady pro jednání Rady, které předložila Ing. Pavlína Kucharczyková. Nejde o tajný materiál - v případě, že nám ho neposkytnete, požádáme o něj v režimu zákona 106 Sb.
2. Proč nám nebylo zasláno zdůvodnění zamítnutí návrhu? Jde o sdělení ze dne 15. 11. 2016, které pod zn. MUOR 54228/2016, spis MUOR S 297/2016/OSKS/FRI zpracovala paní A.Fricová a podepsala Bc. Petra Slavíková, vedoucí odboru městských financí a školství.
3. Jaké je Vaše osobní zdůvodnění zamítnutí? Hlasovala jste také pro neschválení. Jako profesí ekonomka, jak nesčetněkrát veřejně zdůrazňujete, byste nám mohla osvětlit, v čem je podstata toho, že sleva tak, jak jsme ji navrhli, se nedala schválit.
4. Považujete Vy osobně, jako zastupitelka, místostarostka, osoba ve vedení města, která do voleb šla s heslem o transparentnosti (mj.), komunikaci s občany, odpověď v podobě, kterou nám město předvedlo, za solidní?

Vážená paní místostarostko,

město Orlová bude dotovat Kino O bez ohledu na počet návštěvníků, a to jednoduše ze stejných důvodů jako, per analogiam, letní koupaliště, krytý bazén, prostě proto, že se jedná o veřejné investice, které nemají být ziskové, nýbrž účelné pro občany – daňové poplatníky.Vstřícný krok, který jsme vůči občanům navrhovali, by přinejmenším zlepšil reputaci města, zdůraznil potřebu mezigeneračního dialogu, účelněji využil prostor sálu, který je vytápěn a osvětlen jak pro 10 návštěvníků, tak i pro 100 návštěvníků. Když už nic jiného, statistika návštěvnosti by se zvýšila a obhajoba vzniku nového Kina by pro město byla méně složitá, než nyní. Moderní města se nedívají na zisk ze služeb pro své občany, moderní města hledají příležitosti, jak učinit své občany šťastnými. A to je v Orlové stále nepochopený fenomén.
Žádáme, abyste odpověděla seriozně a vyčerpávajícím způsobem a neschovávala se za nějaké prázdné formulace. Třeba obdobně, jak jste dokázala obhajovat ztrátový provoz SMO wellnes, který město bude dotovat.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do nového roku 2017,
Ing. Waldemar Danělišyn, Filip Dembický
Orlová 16.1.2017

Místostarostka nám svou odpovědí zvedla hladinu adrenalinu:

Vážení pánové,
obdržela jsem Váš, mně adresovaný, podnět ze dne 16.01.2017 ve věci poskytování slevy seniorům od 60let věku ve výši 75 % z ceny vstupného na filmová představení promítaná v Kinu O Orlová.
Součástí tohoto podnětu je Vaše žádost o zodpovězení následujících otázek:

1. Jaký byl konkrétní důvod neschválení? K odpovědi přiložte, prosím, podklady pro jednání Rady, které předložila Ing. Pavlína Kucharczyková. Nejde o tajný materiál - v případě, že nám ho neposkytnete, požádáme o něj v režimu zákona 106 Sb.

V případě schválení poskytování této slevy by muselo město Orlová navýšit neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Domu kultury města Orlová o částku, která by představovala rozdíl mezi cenami vstupného určovanými jednotlivými filmovými distributory a cenami zlevněného vstupného hrazenými seniory z řad návštěvníků kina.
S poskytnutím podkladů, na základě kterých rozhodovala Rada města Orlová, nemám sebemenší problém, a proto v příloze přikládám úplný materiál „Podnět spolku VIVAT Orlová“, který byl projednán na 33. schůzi Rady města Orlová konané dne 9. 11. 2016.

2. Proč nám nebylo zasláno zdůvodnění zamítnutí návrhu? Jde o sdělení ze dne 15.11.2016, které pod zn. MUOR 54228/2016, spis MUOR S 297/2016/OSKS/FRI zpracovala paní A.Fricová a podepsala Bc. Petra Slavíková, vedoucí odboru městských financí a školství.

Rada města Orlová projednala Váš návrh a ve věci rozhodla usnesením č. 1304/33 ze dne 9. 11. 2016 ve znění:

Rada města Orlová
1. bere na vědomí
podnět podaný VIVAT Orlová, spolkem
2. neschvaluje zavedení 75% slevy z ceny vstupného pro seniory na všechna filmová představení promítaná v Kině O

Rada města se tedy podnětem zabývala a ve věci rozhodla, přičemž není povinována všechna svá rozhodnutí odůvodňovat. Rada i zastupitelstvo jsou povinny odůvodňovat svá rozhodnutí v případech, kdy tak stanoví zákon (např. v případě úplatného převodu majetku za cenu nižší než obvyklou). Odbor městských financí a školství pak předkladatele podnětu vyrozuměl o způsobu jeho vyřízení a zcela jistě po něm nelze požadovat, aby on, potažmo kterýkoliv jeho pracovník, dovozoval odůvodnění rozhodnutí orgánu města.

3. Jaké je Vaše osobní zdůvodnění zamítnutí? Hlasovala jste také pro neschválení. Jako profesí ekonomka, jak nesčetněkrát veřejně zdůrazňujete, byste nám mohla osvětlit, v čem je podstata toho, že sleva tak, jak jsme ji navrhli, se nedala schválit.

Přesto, že jsem vaší otázkou dotazována na můj subjektivní názor, a i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v § 2 odst. 4) hovoří, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, odpovím.

Ve své otázce vzpomínáte moji profesi ekonomky, a to je hlavní důvod, proč jsem nemohla hlasovat pro Váš návrh. Ve Vámi předloženém návrhu, který projednala rada města, píšete, že sleva pro seniory by nestála nic, naopak, přinesla by určitý ekonomický zisk a prostory kina by byly více účelně využity. S první částí Vašeho odůvodnění nemohu souhlasit, neboť z kalkulace, která je součástí materiálu projednaného na 33. schůzi Rady města Orlová, konané dne 9. 11. 2016 (tento je Vám zasílán jako příloha tohoto dopisu), je patrné, že by k dalšímu zatěžování rozpočtu města nepochybně došlo. Vedle toho pak, ve zcela obecné rovině, považuji za velice citlivou otázku, které skupiny občanů od jakékoliv povinnosti osvobozovat zcela či částečně tak, aby se jiné skupiny necítily dotčeny. Ve svém návrhu hovoříte o slevě pro seniory od 60let věku, jiní mohou oponovat, proč ne také děti do 10let věku, děti do 15let věku, proč ne rodiče samoživitelé, rodiny s dětmi apod.? S odůvodněním, stran využití prostor kina, mohu souhlasit.

4. Považujete Vy osobně, jako zastupitelka, místostarostka, osoba ve vedení města, která do voleb šla s heslem o transparentnosti (mj.), komunikaci s občany, odpověď v podobě, kterou nám město předvedlo, za solidní?

Jako uvolněný člen zastupitelstva města mám za to, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dává občanu obce, který dosáhl věku 18let, mimo jiné, právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce a také podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90dnů.
V daném případě se rada města přijatým podnětem zabývala a ve věci rozhodla. O příslušném usnesení rady města byli předkladatelé podnětu písemně informováni. Skutečnost, že rada města rozhodla ve věci jinak než by si přál navrhovatel, nezavdává příčinu k rozporování postupu rady, potažmo města. Na těchto postupech já osobně nevidím nic netransparentního ani nic svědčícího o nekomunikaci s občany. Za netransparentní a nekomunikativní bych považovala nezabývání se obdrženým podnětem, případně odmítání zpřístupnit Vám, vedle usnesení rady města, příslušný materiál určený k projednání radou města, neboť neveřejnost zasedání rady města by neměla být argumentem či zdůvodněním k jejich neposkytnutí.
S pozdravem
Ing. Petra Jenčmionková

Tajemství toho, co se stalo a proč, se začínalo vyjasňovat. Níže uvedena Důvodová zpráva, kterou si asi přečetli členové Rady města (a podle ní slevu zamítli) nám otevřela oči:Z té zprávy "překvapivě" vyplývá, že promítat filmy je vlastně pro Dům kultury velké utrpení a poskytnutím slev by došlo téměř ke katastrofální situaci!

Pro orientaci v číslech, které znemožňují městu "vydat pár korun" na slevu uvádíme:
Příspěvek města pro zájmovou činnost v kultuře na rok 2015 byl 8 552 000 Kč, na rok 2016 8 927 000 Kč a v roce 2017 je k dispozici 8 869 000 Kč.
Příjmy z části odvodu z loterií a jiných podobných her byly v roce 2015 21 534 000 Kč, rok 2016 ještě není uzavřen, ale bude podobně bohatý a na rok 2017 se plánuje příjem 20 000 000 Kč.

Důvodová zpráva pokračuje Výpočtem, podle kterého by na každé představení přišelo do kina (140x za rok) 10 seniorů "na slevu":
Zamysleli jsme se a pokusili se laicky a neodborně, bez patřičné atestace, vypočítat i my, o kolik peněz bychom město obrali:

Na jedno představení přijde průměrně 30 (normálních) diváků. Při ceně vstupenky 120 Kč/projekci a počtu 140/rok vydělá kino 504.000 Kč. Z této částky odvede 62,17 % tj. 313.337 Kč a zůstane mu (kinu) 190.663 Kč.

pozn.: Kalkulace je provedena dle výše uvedeného příkladu: odvod 74,60 Kč činí (z částky 120 Kč) 62,17 % (80 haléřů lítá tam nebo sem)

Tato částka určitě není výdělečná (zisková), neboť měsíčně by šlo o "výdělek" 15.888 Kč, což nestačí ani na zaplacení uklízečky.

Vysoce nás zaujal předpoklad (ve výpočtu), že by do kina chodilo 10 seniorů celý rok a že by přišli na všech 140 představení. Majitelé slevněnek by pak do pokladny přinesli navíc (oproti standartním 30 divákům) oněch, výše uvedených, 42.000 Kč, takže roční "zisk" by se zvýšil na 232.663 Kč, čímž by se snížila ztráta, která nyní je.

Ztrátu provozování kina by dle našeho názoru ale nezachránilo ani 100 diváků na každém ze 140 představení po celý rok (bez slevy). Takže doplatek do plného vstupného, který je kámenem úrazu při poskytnutí slevy, by hospodaření nijak nezatížil. Ve skutečnosti by na slevu přišlo za rok asi nikoliv 1.400 osob (140x10), ale jenom pár seniorů. Předpoklad, že by tvořili čtvrtinu všech diváků na každém představení, nemůže být ani z dílny Davida Copperfielda ani od nějakého novějšího kouzelníka. Ale samozřejmě, že se můžeme plést.

Všimli jsme si, že předkladatelky materiálu (v kterém bylo použito negativní stanovisko Domu kultury), předložily Radě dvě varianty - souhlas nebo nesouhlas a dokonce doporučily event. postup:
Jistě, domáhat se po někom, aby přemýšlel stejně, jako my, nejde. Ale abychom nereagovali emotivně a vyvarovali se nesprávného zhmotnění nahromaděné zuřivosti, jsme občance, místostarostce, ekonomce a člověku Petře Jenčmionkové poslali odpověď na její odpověď teprve teď (to je to B):


Petra Jenčmionková
místostarostka města Orlová

Paní místostarostko,
nebudeme Vám děkovat za odpověď, neboť jste povinna na připomínky občanů reagovat, jak jste nás poučila a jsme za to rádi, že si plníte povinnosti, které jste dobrovolně přijala. Bohužel, neodpustila jste si stejné "kopnutí", jaké předvádíte na zastupitelstvu: abychom náhodou nezapomněli na tu nevýslovnou drzost, že jsme přišli s podnětem, na který se musí odpovídat.
Jako výraz vděku Vás chceme proto ujistit, že v našem snažení nepolevíme a iniciativ bude jenom přibývat. Motivujete nás.

Škoda, že nás považujete za méně vzdělané, tj. takové, kteří se spokojí s čímkoliv, jinak byste si asi dala více záležet na tom, co jste nám, a jak, odpověděla. Otázkou ovšem je, zda jste toho vůbec schopná.
K bodu č. 1:
Zřejmě chcete říct, že jde o nepřekonatelný čin a že se tak nikdy v minulosti nestalo (navýšení příspěvku). Ostatně platí, že kde je vůle, tam je cesta, a kdo chce, hledá důvody, kdo nechce, hledá výmluvy.

K bodu č. 2:
Vaše odpověď je, bohužel a k naší lítosti, formulována zcela ignorantsky a povýšeně, bez schopností sebereflexe.

K bodu č. 3:
Usměrňujete nás a zdůrazňujete, že jste nám nemusela odpovědět. Odpovídáte, že by k dalšímu zatěžování rozpočtu města nepochybně došlo. Je velmi zajímavé, že při projednávání "Senior taxi" Vaše ekonomické cítění nezdráhalo a nezabránilo Vám podat návrh na 150.000 Kč dotace, a také ani tehdy, když jste hlasovala pro navýšení jiné dotace, a to pro SMO pro příští ztrátový provoz wellnes, což v tomto druhém případě, rozpočet města zatíží a to na dost dlouho a hodně.
Samozřejmě máte právo se rozhodovat tak, jak Vám velí Vaše svědomí a vědomí, s tím nikdo nic neudělá.

V další části "svého názoru" se přiznáváte, že nejste schopná problém uchopit logicky, ale schováváte se za nějaké quasi filozofické kličky.
K bodu č. 4:
Bohužel, musíme opakovat, že nás považujete nejen za nevzdělance, kteří neznají Zákon 128 Sb, ale i za osoby, kterým chybí logické myšlení a jsou hloupé. Tvrdit, že na názor představitele samosprávy se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím lze v lepším případě považovat za žert, v horším případě za nepochopení role politika ve veřejném životě. Pakliže bychom přísně aplikovali Vaše tvrzení, tak teda nemá občan právo se Vás ptát na to, co si myslíte o čemkoliv, co se týká města Orlová. Prostě a jednoduše, tuto větu jste si mohla odpustit, neboť nepomáhá vzájemnému dialogu mezi samosprávou a občanskou společností, vede akorát k tomu, že se, doufejme, nepravdivé zkazky o Vaší aroganci stávají smutnou realitou. Neočekáváme od Vás familiérní chování, jaké aplikujete vůči spřízněným aktivistům, např. panu Drozdíkovi, na sociálních sítích. Očekáváme seriózní komentář a jasné převzetí zodpovědnosti za rozhodnutí, která činíte.

Chápeme, že jste nemohla odpovědět, že to byla chyba, neposkytnout nám hned důvodovou zprávu, ale vypracovat takovou formulaci, k jaké jste došla, to svědčí o Vaší hroší kůži. Nepochybně.

K materiálu pro Radu

1. Především z předloženého materiálu vyplývá, že jeho zpracovatelky (Slavíková, Fricová) nepovažovaly schválit slevu za nemožné.

2. Přesvědčit se o tom, že slevy do kin se poskytují napříč celou republikou, není těžké. K čemu ten internet je? Aniž bychom museli nějak namáhavě hledat, tak i z vlastních zkušeností víme, že je celá řada slev v kinech a že ta evidentně přežívají. Co ale v Orlové přežívá, je lenost myšlení a práce ve stylu nutného minima a nic navíc, co kdyby se toho náhodou chytli a něco po nás chtěli?

3. Tvrzení autorů materiálu DKMO, že "návrh je absolutně neproveditelný" jednak tyto autory usvědčuje, že nejsou schopni analytického myšlení a jednak podsouvají na mysl, že materiál vypracovali na objednávku. Chceme vědět přesná jména autorů z kolektivu DKMO, snad to není tajné, jsou placeni z veřejných peněz. Uvedený příklad výpočtu, dle kterého by senioři chozením do kina odčerpali městu 168.000 Kč a dle kterého Rada rozhodovala, je z oblasti science fiction. Předpokládá, že důchodce přijde do kina 140x za rok, což by při sníženém vstupném (o 75%) 30 Kč na představení činilo celkem 4.200 Kč za rok. Kdo na to má ? Čas i peníze!
4. Obecně lze zjistit, že v předpisech pro kina je uvedeno:

* Pokud není v dohodě s distributorem výslovně stanoveno jinak, je provozovatel oprávněn poskytovat volné vstupenky maximálně do celkové výše 2% prodaných vstupenek na jedno programové zařazení filmu. Tuto procentuální výši lze navýšit jen po dohodě s distributorem například v případě dohodnuté marketingové podpory filmu.

** Provozovatel může vydat slevu držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Není-li ve smlouvě s distributorem stanoveno jinak, může provozovatel poskytovat slevy ze základního vstupného, pokud bude jejich evidence splňovat požadavek prokazatelnosti a hodnověrnosti.

Aby bylo jednou provždy jasno: reakce, která po naší iniciativě následovala, nás nemile překvapila. Město a DKMO přece mohli vytvořit celou řadu variant, mohli nás usměrnit, že 75% je moc, ale že případných 25%, 20%, nebo i 10% (jako v případě karty ISIC všude v civilizovaném světě) je k zvážení a diskusi. Město a DKMO mohli rovněž navrhnout komplexnější materiál, přizvat Dětský parlament, Český svaz žen, Klub seniorů etc., a probrat s těmito organizacemi možnosti slev a výhod pro mladé i staré. Mohlo se to dokonce konat i pod záštitou Zdravého města, alespoň by k něčemu reálně bylo. Nestalo se tak ani v jednom z výše zmíněných případů. Nulová kreativita, znechucení, že se někdo zase ozval s návrhem, na který se musí reagovat. Mechanicky se náš návrh odmítl.
Město tím zároveň prokázalo, že si vůbec neuvědomuje, co znamená demografie a jak neúprosně hraje v orlovský neprospěch. Z města odcházejí mladí lidé, generace seniorů se rozrůstá. Časem přijdou další iniciativy, které se budou zaměřovat na život starších spoluobčanů i na jejich slabé vyhlídky pokojného stáří ve městě, které je ovládáno lidmi bez představivosti, energie a empatie vůči jiným. Tento návrh byl pouze prvním výstřelem a nepochybně přijdou další iniciativy, na které zase budete muset odpovídat a znuděně odhlasovávat jejich zamítnutí. Naneštěstí pro vás, všechno zaznamenáváme, a v příhodný čas zveřejníme, jak si vážíte občanské společnosti a těch, kteří již nemají tolik finančních prostředků, aby si dovolili kulturní život.
Město Orlová a jeho příspěvková organizace DKMO – jste financováni z veřejných peněz, z peněz daňových poplatníků, těch, kteří pracují, ale i těch, kteří si již své odpracovali. Jakou úctu těmto občanům prokazujete? Co pro nich reálně děláte? Na volby jsou vám dobří, na seniorských tanečcích v Estrádním sále si podáváte dveře, jak horečně agitujete. Ale zlepšit jejich životní úroveň, která se neměří pouze výší poplatků, ale i kulturním prožitkem, odmítáte.
Předpokládáme, paní místostarostko, že jste pochopila, oč nám jde a opět nám odpovíte, tentokrát snad v rovině slušné a věcné.
V Orlové, dne 19.2.2017

Než nám paní Jenčmionková odpoví (doufáme, že ano), dovolíme si trochu spekulovat:

V minulé době si P.J. údajně zasedla na sličnou Izu a zařídila, aby ta byla vyhozena. Novou ředitelku Báru prosadila do funkce - bez výběrového řízení - z ANO později vypuzena, Potyšová. S ohledem na to, že veřejnost častěji přichází do styku s Bárou než s Petrou, je možné, že potom, když i Bára, stejně jako Ječmionková, měla na reprezentačním plese města dlouhé (po zem) šaty, avšak decentnější (dle našeho názoru) barvy, že Petra začne (možná už je to tak) žárlit. Bára se naučila na veřejnosti a pro veřejnost mluvit k věci a konkrétně, což je ve srovnání s tím, jak kýčovitě mluví Jenčmionková, velká výhoda. Navíc nikoho nekomanduje. Určitě je oblíbenější než místostarostka: především rozdává lidem radost, na rozdíl od Ječmionkové, která stresuje každého (i své spolustraníky a úředníky), snad s výjimkou jednoho člověka.

Pokud by díky Jenčmionkové, která by šla do sebe a "zajistila" nové projednání slevy do kina, tak by má možná měla ředitelka smůlu - protože je podepsaná jako autorka Důvodové zprávy, podle které Ječmionková a spol. náš podnět zamítli. Svalení viny na ředitelku Domu kultury, která podklady zpracovala, by bylo "normální". To se ale určitě nestane, protože, si myslíme, že výsledek byl předem "někým" zadán (kým se nesmí dostat ven). Bylo by nám líto, kdyby naše "intriky" byly ředitelce na škodu.

Závěr (po lopatě):

Našim návrhem - schválit slevu do kina - jsme ohrozili město v jeho hospodaření. Ano, je to tak. I když kino v Domě kultury bylo nákladem několika milionů zrenovováno, zájmem této instituce, potvrzeným městskou radou, je, aby na představení chodilo co nejméně diváků. Návštěvnost kolem 30 osob na jedno představení je pro načalstvo Orlové optimální a aby jich nepřišlo náhodou více (zvýšil by se odvod!!!), tak návštěvníci nemohou mít žádnou slevu. Každý divák navíc ? Kdepak!

Zvrácenost této úvahy podtrhuje skutečnost, že zastupitelé, v tom všichni radní, schválili ztrátový provoz wellnesu, který představuje 1,78 mil. Kč dotace za rok. V této souvislosti by někoho napadlo, že návrhy Danělišyna a Dembického jdou rovnou do stoupy. Z principu.

Provoz digitálního kina nabízí významnou možnost propagace a tím i dodatečných příjmů. Jedná se o tzv. on-screen propagaci, tedy propagaci zobrazenou na promítacím plátně. Jelikož o využití této možnosti nevíme, tak pokud není, navrhujeme ji využít a vydělané peníze pak rozdat seniorům nad 60 let. Výběr, komu by se lístek dal, by se provedl losováním na zastupitelstvu. Na každý měsíc 1 divák, tj. (12x120 Kč)-(12x30Kč)=1.080 Kč/rok - víc ne, neboť by město zkrachovalo. Losovala by Jenčmionková, pytel se zájemci (lístky se jmény) by přidržovala ředitelka Bára Herdová a občané by se na jednání zastupitelstva jen hrnuli. Nyní už je třeba jen vypracovat provozní řád losování, což bude uloženo tajemníkovi.

Kamarád z "mokré" čtvtě tvrdí, že v Orlové nejsou intelektuálové. My si začínáme být jistí tím, že někteří nemají rozum vůbec.
Článek byl přečten 741×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik