Náhradní banner

Dvacet stran, které mohou zničit SMO

6. 2. 2017;

Pod vedením ekonomického boha SMO Ing. Petra Trojáka vypracoval tamní kolektiv „Analýzu variant řešení CZT a problematiky cenového vývoje u dodávek tepla ve městě Orlová“ a ředitel SMO Ing. J.Vaněk ji v květnu 2016 předložil akcionáři. Byl jsem zvědavý (později přímo dotěrný) co v ní je, tak dne 9.6.2016 jsem podal na město žádost o její poskytnutí. Nebyl jsem vyslyšen: od prvního odmítnutí proteklo orlovskou části https://www.pod.cz/atlas_toku/struzka.html Stružky mnoho vody, jaro vystřídalo léto, potom přišel podzim a po něm nastala zima. A zanedlouho tu zase bude jaro - jak ten čas letí.

Poslední den ledna 2017 mi město (potom, jak mu kraj úřad udělal počtvrté týtýtý) požadovanou Analýzu poslalo, i když zase v mnoha místech začerněnou a napsalo:
Město žádost Ing. Waldemara Danělišyna o poskytnutí informace zčásti odmítá, a to v částech, ve kterých jsou informace obchodním tajemstvím.

V odůvodnění, na které se spotřebovalo 10 stránek, je např. uvedeno:
Povinný subjekt i nadále trvá na tom, že „Analýza“ jako celek je strategickým materiálem, na jehož základě společnost SMO plánuje svou další činnost v příštích letech na trhu s teplem v lokalitě Orlová. Činnosti spojené s provozováním tepelných zařízení jsou výlučně komerčního charakteru, jsou prováděny výlučně s využitím vlastních prostředků společnosti a nejsou nijak dotovány či jinak podporovány ze strany rozpočtu Města či jiného veřejného rozpočtu.
Analýza jako celek je strategicky významným podkladem, jehož důležitost spočívá zejména v tom, že se jedná o jeden z podkladů nezbytných v rámci rozhodovacích procesů jak společnosti SMO, tak i samotného povinného (nyní žádaného) subjektu. Analýza proto v některých svých částech obsahuje údaje, které je nutno považovat za obchodní tajemství společnosti SMO, ale na druhou stranu obsahuje také údaje, které z různých důvodů nelze za obchodní tajemství SMO, anebo povinného subjektu, považovat.


Jak složité to všechno je ukazuje tento rozbor:

Ve vztahu k dalším částem Analýzy, konkrétně o str. 13 – 20 povinný subjekt uvádí, že tyto části Analýzy jsou z části chráněny jako obchodní tajemství, ovšem nikoliv samostatně jako další údaje, jež by samy o sobě naplňovaly definiční znaky obchodního tajemství, ale jako údaje, jež jsou provázány konkrétním způsobem s částí Analýzy uvedené na str. 3 - 12 a jež popisuje jednotlivé řešené varianty.
Graf na str. 13 Analýzy se přímo vztahuje k jedné z řešených variant na str. 3 - 12 Analýzy, resp. tento graf je grafickým znázorněním jedné z těchto variant v čase. Pokud lze akceptovat závěr, že řešená varianta (ke které se tento graf vztahuje) je údajem naplňujícím definiční znaky obchodního tajemství, pak i grafické znázornění této varianty musí být chráněno coby obchodní tajemství (jedná se pouze o jinou formu vyjádření této varianty. Je možné hypoteticky připustit, že by tento graf sám o sobě bez návaznosti na jiné části Analýzy, zejména řešenou variantu, ke které se vztahuje, neměl podstatnou vypovídací hodnotu. Ovšem právě spojením s řešenou variantou, jejímž je grafickým znázorněním, dává tomuto grafu zásadní vypovídací hodnotu, kterou je nutno chránit, jako onu samotnou řešenou variantu). Řešená varianta se porovnává s vývojem cen, pokud by společnost SMO nakupovala teplo od dosavadního dodavatele.
Stejný závěr pak platí o zobrazení uvedeném na str. 14 Analýzy, neboť zde se počítá s důsledkem jedné z řešených variant v rámci cenové kalkulace - tvorby ceny tepla, přičemž řešená varianta se porovnává s tvorbou ceny tepla, pokud by společnost SMO nakupovala teplo od stávajícího dodavatele. Opět i zde platí čistě teoretická možnost, že samotné grafické znázornění předmětných údajů by samo o sobě nemuselo být důležité (a tedy ani by nemuselo být chráněno), ale právě propojenost a návaznost zobrazení na str. 14 na řešenou variantu (v předchozí části Analýzy) způsobuje, že toto zobrazení má význam jako samotná varianta, jejímž je zobrazením.
Pokud jde o graf na str. 15, tento je poskytnut jako údaj dostupný z otevřených zdrojů.
Údaje na str. 16 a 17 Analýzy jsou výstupem či shrnutím některé z variant řešených na str. 3 - 12 Analýzy. Nelze je oddělit od textové části n str. 3 - 12 Analýzy a jsou proto vnitřně a logicky propojeny se souborem údajů na str. 3 -12 Analýzy, jež dle společnosti SMO resp. povinného subjektu vykazují znaky obchodního tajemství. Obdobný závěr platí o údajích „začerněných" v souhrnném grafu uvedeném na str. 18 Analýzy, neboť tento graf jednak popisuje skutečný stav roku 2015 (známý údaj), který je zveřejněn v této Analýze, ale současně tento známý stav porovnává s výsledky řešených variant. A právě výsledky řešených variant je nutno chránit jako varianty samotné. Údaje na str. 19 a 20 Analýzy obsahují slovní shrnutí řešených variant na str. 3 - 12, proto se na ně vztahuje stejná ochrana jako na samotné varianty, vysvětlená a popsaná výše v tomto vyjádření ve vztahu k části Analýzy na str. 3 -12.

Doporučení: Zájemci se do Analýzy mohou mrknout a projít si ji bod po bodu, aby pochopili, jak to je.

Mám ještě možnost se opět odvolat, pokud najdu sílu přečíst zdůvodnění (část viz výše) a pochopit ho.

Osobně si myslím, že na to, co SMO začerněním schovává, přijde každý, kdo v branži pracuje a je schopný podobnou studii vypracovat. Jaképak tajnosti?

Ale cením si toho, že jsem pro SMO tak velmi nebezpečný, že se zuby nehty brání, abych se k Analýze dostal. Pravděpodobně se bojí, že bych ji prodal do Ostravy, Karviné nebo Havířova, zbohatl bych a přivedl SMO na buben.
Článek byl přečten 625×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik