Náhradní banner

Kdo zaplatí dva miliony, o které přišlo SMO? Dovětek III k žalobám

17. 1. 2017;

Věnováno aktivistovi Radimu Lapšanskému a advokátovi chudých Petru Kocurovi

Vrcholovým kouskem, kterého se členové představenstva SMO, za nečinného přihlížení dozorčí rady a především akcionáře, dopustili, byla exhibice, kterou uspořádali po prohrané žalobě u Krajského soudu (KS).

Žaloba byla založena na tvrzení, že bývalé představenstvo prodalo budovu, ve které byl (a dodnes je) METEOR CAR, za cenu 4.600.000 Kč a společnosti vznikla škoda ve výši 2.500.000 Kč. Tato částka představovala rozdíl mezi kupní cenou dle kupní smlouvy a cenou stanovenou znaleckým posudkem, který žalobce považoval za určující.

Rozsudek KS obsahoval 45 stran. S ohledem na skutková zjištění a vyvozené právní závěry dospěl soud k závěru, že v řízení provedenými důkazy žalovaní vedle povinnosti tvrzení unesli i povinnost důkazní, a proto soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

V této první fázi řízení, neboť žalobce se k rozsudku odvolal, se stala docela kuriózní věc. Obě strany, žalobce i žalovaní, si opatřili nové znalecké posudky, které předložili soudu. Východiskem podání žaloby byl forenzní audit, který vypracovala pražská firma NEXIA AP (společnost, která P.Trojákovi v Ostravě "zřídila" dceřinou společnost NEX Consulting spol. s r.o. a kterou Troják poslal ke dnu). A právě tuto firmu (odborníci na obchodní právo a ekonomii zpozorněte) si žalobce vybral jako zpracovatele znaleckého posudku.

Žalobce založil do spisu znalecký posudek, jehož předmětem je ocenění předmětu kupní smlouvy ze dne 14.6.2011 a obsahuje prohlášení znaleckého ústavu PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. ve smyslu ust. § 127a o.s.ř., jejímž jménem jedná jednatel Ing. Jakub Kovář. Zjistilo se, že statutárními orgány společnosti PAS jsou Ing. Valdemar Linek a Ing. Jakub Kovář, který znalecký posudek podepsal. Statutárními orgány společnosti NEXIA AP a.s., která v dané právní věci na žádost žalobce provedla forenzní audit (čten k důkazům) jsou totožné osoby, tj. předseda představenstva Ing. Valdemar Linek a místopředseda představenstva Ing. Jakub Kovář. Uvedené právnické osoby jsou tak zjevně personálně propojeny, kdy jedna zpracovala forenzní audit, a druhá znalecký posudek pro žalobce v této věci. Propojenost uvedených společností vyplývá jednoznačně i z příslušných webových stránek společnosti NEXIA AP, a.s.

Z webových stránek NEXIA bylo zjištěno, že společnost NEXIA AP a.s. zajišťuje zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika ve spolupráci se znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., kdy výhodou této dlouhodobé spolupráce je značné zjednodušení projednání zadání i vlastního zpracování znaleckého posudku, při kterém nedochází k informačním šumům mezi auditorem a znalcem.
S přihlédnutím ke vznesené námitce podjatosti znaleckého ústavu PAS, vyjádření uvedeného znaleckého ústavu k této námitce a té skutečnosti, že jak společnost NEXIA AP, tak i společnost PAS jsou majetkově a personálně propojeny dospěl soud k závěru, že z pohledu ust. § 17 ve spojení s ust. § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou zde důvodné pochybnosti o podjatosti znaleckého ústavu PAS, který v dané právní věci znalecký posudek pro žalobce dle ust. § 127a o.s.ř. zpracoval. Soud zdůrazňuje, že tyto okolnosti nemusí být žádným způsobem prokázány, a ani osvědčeny, nýbrž postačuje, zda jsou zde důvodné pochybnosti. Jedním z takových důvodů, kdy lze zcela důvodně pochybovat o podjatosti znalce pro poměr k účastníkovi řízení, tj. v daném případě žalobci, je ta skutečnost, že společnost, která je majetkově a personálně propojena se znaleckým ústavem, zpracuje forenzní audit, na základě kterého byla v podstatě v dané právní věci podána vůči žalovaným, coby tehdejším statutárním orgánům žaloba na náhradu škody, neboť nepostupovali s péčí řádného hospodáře tak, jak je tvrzeno v žalobě, přičemž materiálně a personálně propojeny znalecký ústav následně zpracuje znalecký posudek, který se z valné části shoduje s forenzním auditem, přičemž nelze opominout ani tu skutečnost, že v samotném forenzním auditu společnost NEXIA AP výslovně uvádí, že si nechala ve věci učinit expertní ocenění zpracovaného interním týmem specializujícím se na oceňování majetku s využitím výnosových metod, přičemž sama na svých webových stránkách uvádí, že právě tímto odborníkem, se kterým spolupracuje je znalecký ústav PAS.
Soud proto rozhodl u jednání dne 13.4.2016 o vyloučení znaleckého ústavu PAS v dané právní věci, a proto, byť ve věci provedl důkaz předmětným znaleckým posudkem, jakož i slyšel zástupce uvedeného znaleckého ústavu u jednání, tak tyto důkazy nehodnotil a nepřihlédnul k nim.
Naskýtá se zde otázka odborné kvalifikace Mgr. Siostrzonka, právního zástupce žalobce, který nejenže posudek takto objednal, ale ještě si svou snahu potuploval v odvolání, kdy na 21 stránkách protestoval a argumentoval např. takto:

Vrchní soud (odvolací) v Olomouci rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, žalobce byl povinen zaplatit žalovaným náklady řízení ve výši 1.589.665.- Kč a náklady odvolacího řízení ve výši 269.278.- Kč, dohromady 1.858.943 Kč. Není možné zapomenout, že právní zástupce nepracoval zdarma a určitě si vydělal nejméně těch 141.057 Kč, které chybí ke 2.000.000 Kč.

Pro ilustraci, o jakou částku jde, tak dejme tomu zaměstnanec SMO, který "bere" měsíčně 15.000 Kč, by takovou částku našetřil za zhruba 11 let. Vaněk, který má zhruba 70.000 Kč/měsíc, by to splatil za 2 a půl roku. Když by mu pomohli Klčo a Kratochvíl, tak na každého by připadlo splatit 666.666 Kč. To by ovšem musel "někdo" určit, že jde o škodu a podat na ně žalobu. Předpokládám, že se tak stane za již necelé dva roky.

Citace z rozsudku:

Pokud jde o meritum věci, považuje odvolací soud za klíčovou větu na str. 40 napadeného rozhodnutí, podle níž “soud má zato, že žalovaní informovaně jednali, neboť nevedli jen a pouze jednání se společností MC, nýbrž s jinými společnostmi, a vycházeli z dokladů, které v daném okamžiku měli k dispozici, tj. ze dvou znaleckých posudků a třetího odborného hodnocení dalšího znalce, který stanovil, ke kterému znaleckému posudku se mají žalovaní přiklonit”. Je tedy podle názoru odvolacího soudu naprosto zbytečná polemika, zda znalecký ústav PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. byl či nebyl podjatý, protože znalecký posudek jím zpracovaný nebyl pro rozhodnutí ve věci zásadní (stejně jako znalecký posudek znaleckého ústavu Kwita, Pawlita a partneři), protože tento posudek neměli žalovaní k dispozici v době, kdy rozhodli o prodeji Nemovitostí. Odpovědnost členů statutárního orgánu za škodu způsobenou právnické osobě jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře je totiž “odpovědností za jednání” a nikoliv “odpovědností za výsledek” a není tudíž podstatné, zda došlo, či nedošlo případně ke škodě, ale zda tuto případnou škodu způsobili členové statutárního orgánu jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře. Podle názoru odvolacího soudu uzavření Smlouvy v souladu s péčí žádného hospodáře bylo.Zde bych zdůraznil, že toto složení Vrchního soudu projednalo odvolání v naprosto jiném "stylu", než odvolací soud v případě, "reklam".
Závěrem: Bylo by dobré, aby všichni ti, kteří velkohubě poukazovali na "tunelování" společnosti, mezi které patřili hlavně Klčo a Vaněk, dostali pěkný výprask. R.L. se zanedlouho, doufejme, zadusí sám.
Článek byl přečten 631×, komentářů (3) nových (3)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik