Náhradní banner

Žaloby (pokračování) Dovětek(II)

9. 1. 2017;

Mé články, ve kterých odhaluji pravdu o tom, jak lživě představenstvo informuje o žalobách, kterými připravilo společnost, tedy město i občany (jde o veřejné prostředky) o několik milionů, vadí hrozně těm, kteří to zavinili až tak, že neváhají, aby proti mně použili cokoliv, aby mne umlčeli.
Pro ty, kteří se neorientují bych uvedl, že v současné mrazivé době se odehrává pomyslný souboj Davida (mne) s Goliášem (SMO). Již to přirovnání, které jsem si dovolil použít, mluví za vše. Spolčení lidí, kteří řídí třicetitisícové město, má obavy ze starobního důchodce, který nemá žáden politický ani jiný vliv, nemá peníze, kamarády u policie (ani městské ani státní), nezná se s žádným poslancem parlamentu, senátorem a nemá za přítele nijakého advokáta ani lékaře.

Proč tedy hrdinové z SMO (neplést s Hrdiny s velkým H) se chovají tak, jak by měli v kalhotách nasráno?

V Dovětku (I) jsem nastínil, že snad vysvětlím, jak to, že jsem nevěděl, jak vysoká je částka, kterou odvolací Vrchní soud v Olomouci přisoudil SMO v případě žaloby týkající se údajné škody ve výši 1.020.000 Kč, která měla vzniknout tím, že představenstvo neoprávněně uzavřelo reklamní smlouvy s orlovskými sportovními kluby.
pozn.: Je pozoruhodné, že stejní lidé, kteří žalobu schválili, dnes schvalují poskytování dotací stejným (téměř) sportovním klubům.

Připomenu, že šlo o tyto reklamy: tenis (70.000 Kč), Grácie (150.000 Kč), fotbal (600.000 Kč) a TJ Slovan (200.000 Kč) a že SMO vysoudilo pouze částku 670.000 Kč (takto rozhodl krajský soud).
Siostrzonek, právník SMO, se k rozhodnutí KS částečně odvolal. Z celkově osmi výroků Krajského soudu, napadl ten, který se týkal mně, tedy smlouvu, kterou jsem uzavřel jako statutární zástupce TJ Slovan Orlová. V odůvodnění tohoto odvolání vyjmenoval všechno možné, aby odvolací soud přesvědčil o své pravdě, mj. že jsem byl členem rady, členem představenstva a předsedou Slovanu, že reklama nebyla na hřišti umístěna a že jsem si "to" domluvil.

Pro ozřejmění (a studijní účely) uvádím níže některé přímé citace z rozsudku odvolacího soudu. Je to v podstatě nezajímavé, ale činím tak, aby ti, kteří se strachem podělali si, pro příští časy, nakoupili dost toaletního papíru.

vysvětlivky:
MPP - místopředseda představenstva, KS - krajský soud Ostrava, VS - vrchní soud Olomouc

(názvy odstavců, zvýraznění a poznámky jsou moje, citace jsou modré)

Krajský soud nepochybil.
Odvolací soud především konstatuje, že řízení ani samotné rozhodnutí není postiženo žádnou vadou, pro kterou by bylo potřeba napadený rozsudek zrušit. Soud prvního stupně správně zjistil skutkový stav věci, a proto odvolací soud na skutková zjištění plně odkazuje s tím, že se v další části textu především vypořádává s odvolacími námitkami; vychází při tom ze zjištěného skutkového stavu, jak je popsán v odůvodnění napadeného rozsudku.
pozn.: Původní rozsudek KS nic "špatného" o smlouvě TJ Slovan nezjistil

Snaha zpochybnit smlouvu s TJ Slovan nevyšla.
Z odůvodnění napadeného rozsudku je zřejmé, že se stejnými úvahami řídil i soud prvního stupně, který v pouhém uzavření smluv č. 69/2013 a č. 71/2013 (pozn.: TJ Slovan) a plnění podle nich nespatřoval porušení povinností žalovaných, resp. vznik škody. V řízení bylo prokázáno, že k plnění dle těchto smluv došlo, tedy, že reklama byla podle uzavřených smluv uskutečněna ať už na sportovišti (viz smlouva č. 71/2013) či v průběhu závodu (viz smlouva č. 69/2013.

Siostrzonek se zamotal
Jestliže žalobce až v odvolacím řízení poprvé tvrdil obvyklou cenu za poskytnuté reklamy, z čehož by bylo možno dovodit výši škody v rozsahu tuto částku přesahujícím, pak jde o novoty, které nejsou v odvolacím řízení přípustné. Namítal-li, že již v řízení před soudem prvního stupně požadoval vyhotovení znaleckého posudku na ocenění hodnoty reklamních činností dle označených smluv, pak z podání došlého soudu prvního stupně dne 20. 3. 2015, jakož i z obsahu následných žalobcových tvrzení, vyplývá opak. Nebyla-li v případě smluv č. 69/2013 a č. 71/2013 a souvisejících plnění prokázána škoda, pak není potřeba se dále zabývat rozsahem tvrzené škody.

Krajský soud uzavřel řízení o škodě tak, že tehdejší MPP způsobil žalobci škodu, neboť se jednalo o výdaj za poskytnutí služby, kterou byl oprávněn žalobce realizovat zcela bezplatně ve svůj prospěch. Odvolací soud v případě těchto smluv kopané a tenisu, podle nichž bylo plněno na reklamu částkou 670.000,- Kč, postupoval tak, že přezkoumal, zda žalovaní jednali s péčí řádného hospodáře. Celou věc posoudil pak jinak než KS.

Pokud členové představenstva rozhodnou o přenosu svého oprávnění rozhodovat o konkrétní záležitosti na dalšího člena představenstva (v tomto případě na žalovaného MPP) bez toho, aniž by se dále zajímali o zmíněnou záležitost, resp. o to, jaká právní jednání v tomto směru tento člen činí, pak rozhodně nelze dovodit jednání s péčí řádného hospodáře a že by v takovémto případě neodpovídali spolu s pověřeným členem za tímto jednáním vzniklou škodu. Péče řádného hospodáře totiž v sobě zahrnuje při pověření (přenosu části svého oprávnění) péči při výběru dané osoby, vedení (instruování) dané osoby a kontrolu pověřené osoby. Ve vztahu k péči při výběru pověřené osoby nelze žalovaným nic vytknout, jestliže výše popsaným jednáním pověřili žalovaného MPP, jakožto výkonného místopředsedu (se smlouvou o výkonu funkce). Pokud se však již dále o danou záležitost nezajímali a zajišťování dané záležitosti nijak nesledovali a nekontrolovali, pak s péčí řádného hospodáře nejednali. Z tohoto důvodu odpovídají za škodu společně a nerozdílně se žalovaným MPP.

K tomu důležitý komentář:
Podobných smluv, jako byly ty reklamní, MPP uzavíral ne-li stovky, tak desítky určitě. Opravňovala ho k tomu smlouva o výkonu funkce, kterou představenstvo s ním uzavřelo. Dle této smlouvy, kterou schválil jediný akcionář, měl MPP postupovat takto:Z výše uvedeného a dle reálné praxe je jasné, že se představenstvo nikdy, v žádném případě, nezabývalo jednotlivými smlouvami, ani je neschvalovalo, ani je nekontrolovalo. Pokud by tak mělo činit, tak by funkce osoby, pověřené řízením společnosti, nemusela vůbec existovat. Představenstvo řízení obchodní společnosti kontrolovalo a řídilo prostřednictvím jiných ukazatelů. Zabývalo se především rozhodováním o základním zaměření obchodního vedení a ostatní záležitosti, tedy činnosti k běžnému provozu společnosti, pak vykonával pověřený obchodním vedením společností MPP.

V žádném předpise není uvedeno, jakým způsobem a v jakých termínech se má představenstvo zabývat sledováním a kontrolou něčeho, co schválilo a k čemu udělilo pravomoci MPP. Své konstatování soud nepodložil nijakým odkazem, jak by to mělo vypadat. Navíc, nešlo o to, aby účinek reklamních smluv byl okamžitě vyhodnocen po ukončení termínu jejich platnosti. Kdo se jenom trochu vyzná v podnikání tak ví, že takový postup by byl k ničemu.

Smlouvy se sportovními kluby byly uzavřené do konce roku 2012. Od roku 2012 se představenstvo zabývalo mj. snížením základního kapitálu společnosti o 40 milionů, což se uzavřelo v březnu 2013 a představovalo to v životě společnosti událost nejvyšší priority.
Většina tehdejšího představenstva (4 členové z 5) byla odvolána akcionářem koncem března 2013. V novém, tříčlenném představenstvu, byl kromě mne i současný předseda Klčo - ten však - mohl kontrolu, ve smyslu jak to VS uzavřel, iniciovat (měl povinnost se s materiály a dokumenty seznámit), ale neudělal to.

Siostrzonek v odvolání brojil pouze vůči mne (v rozsahu 200.000,- Kč s příslušenstvím), nikoliv však že došlo k porušení péče řádného hospodáře, ale za"tunelování Slovanem", tak nebylo možné ostatní žalované zavázat k náhradě zjištěné škody společně a nerozdílně. Znamená to, že obral SMO o 687.033 Kč (3x 229.011,-Kč), které byly těmto žalovaným zaplaceny za náklady řízení.

V řízení provedenými důkazy tak nebylo zjištěno, že by v době podpisu předmětné reklamní smlouvy byl dán dopředu úmysl žalovaného MPP jednajícího za žalobce a úmysl žalovaného jednajícího za TJ Slovan Orlová uzavřením smlouvy o reklamě ze dne 27.4.2012 zastřeným způsobem vyvést z majetku žalobce částku 200.000,-Kč.


Bylo by dobré, aby si výše uvedené závěry soudu vtloukli do svých "palic" všichni ti, kteří se škrábali v zadku, aby pak své exkrementy rozmazávali mezi lidmi. Chtít to po těchto lidech je iluzorní: nemají všech pět pohromadě.

O povinnost zaplatit SMO částku určenou soudem spolu s 8,05% úrokem z prodlení se postarala pojišťovna. Rozsudek a celý případ vyhodnotila jinak, než odvolací soud. Proto vlastně nevím, o kolik peněz šlo.
Chápu rozzlobenost těch, kteří si přáli jiný konec.
Článek byl přečten 740×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik