Náhradní banner

O koze a o voze - Dovětek k žalobám (I)

5. 1. 2017;

Bude to trochu širší záběr (i s vyjádřením k tvrzení čtenáře, který naznačil, že jsem lhář), takže si udělejte čas, abyste ti, co čtete <orloviny> v práci, pokud nejste v místnosti, kde nikdo nechodí, tedy sami, nemuseli nějakými zoufalými pohyby předstírat, že pracujete nebo, že čtete něco jiného. Ono totiž dost velké procento čtenářů <orlovin>, zejména těch z "vyšších kruhů", se nerado přiznává k tomu, že <orloviny> čtou. Obyčejně je to tak, že slyšeli od známého, že <orloviny> zveřejnily ….. Jiní ale začínají den (a ne, že by jich bylo málo) - a klidně se k tomu přiznají - právě od čtení <orlovin>. I ten přispívatel. Dík!!!

Netajím se tím, že jsem rád, že <orloviny> jsou populární. Aby to tak zůstalo, musím se ale snažit a přemýšlet, co by potencionální i stávající čtenáře zaujalo. Musím mít samozřejmě nějakou zpětnou vazbu, podle které zjistím, jestli téma, o kterém ten či onen komentář, článek je, má šanci v prostředí internetu (hlavně fcb) uspět. Často záměrně "provokuji" (ti, co mne znají, to ví), abych se dozvěděl, jak se věci mají. Ostatně, když se ohledneme rok, dva zpět, tak seznam těch, kteří na mne podali trestní oznámení, právě proto, že jsem je provokoval, je dost dlouhý…. Ale nestěžuji si, i v měřítku velké politiky se řeší blbosti.

V současné době vděčné je psát o SMO.

Nedá mi, abych u této příležitosti nepoodhrnul oponu a dal nahlédnout do některých detailů soudních peripetií, které mne ze strany SMO potkaly. Shodou okolností <orloviny> hrály přitom, v jedné z žalob, kterým jsem musel ze strany SMO čelit, velkou a důležitou úlohu.

Jde o případ, kdy SMO mne (a celé představenstvo) žalovalo za škodu ve výši 85.000 Kč. Šlo o to, že jsem "bral" 5.000 Kč "hrubého" měsíčně, za tzv. mediální prezentaci. Dle žalobce jsem dostával peníze za něco, co jsem nedělal a jestli, tak že to spadalo pod povinnost člena statutárního orgánu a nárok na nějakou odměnu jsem neměl. Pro pořádek uvádím, že z těch peněz mi žalobce strhl pojištění a daň, takže ve skutečnosti jsem si "polepšil" ani ne o 60.000 Kč. Klčovi a spol. i tato částka (30x menší než 2 a půl milionu, o které se také soudil) uvízla v hrdle jako rybí kost a bojoval o ní s razancí amerického pitbulteriéra, s tím, že pitbul je inteligentní pes.

Tento boj Klčo a Vaněk (Kratochvíla neberu, neboť ho neznám) se mnou prohráli. Připomenu, že (bez nákladů, o kterých nemohu vědět, např. na Siostrzonka) tato snaha přišla SMO na více než čtvrt milionu korun.

Krajský soud došel v této kauze (mj.) k tomuto názoru:
Důvodem uzavření dohod o pracovní činnosti byla ta skutečnost, že žalovaný z hlediska svých kontaktů mohl pozitivně prezentovat žalobce jako podnikatelský subjekt, když provozoval vlastní novinový server www.orloviny.cz . Navíc znal místní prostředí. Předmětem jeho činnosti bylo poskytovat pravdivé a pozitivní informace o společnosti, oponovat negativním sdělením v médiích, která byla o společnosti prezentována.
Před uzavřením těchto dohod o pracovní činnosti byla ve společnosti zaměstnána v pracovním poměru zaměstnankyně, v jejíž pracovní náplni bylo mimo jiné i komunikovat s médií a vytvářet mediální prezentaci. Uvedená zaměstnankyně pobírala u žalobce mzdu ve výši zhruba 35.000,-Kč měsíčně s tím, že žalovaný tuto činnost vykonával za podstatně nižší částku, proto nelze hovořit ze strany žalovaných o nehospodárném postupu ve společnosti.
Předmětné dohody o pracovní činnosti byly proto uzavřeny po právu ve snaze žalobci jednak uspořit náklady na pracovní místo, jednak též z důvodu potřeby pozitivní medializace žalobce a obrany proti negativním mediálním útokům. Výkon mediální činnosti není součástí povinností člena představenstva a není povinností celého představenstva tuto činnost vykonávat. Činnost představenstva spočívá v řízení společnosti a výkon jakékoliv mediální činnosti, tj. psaní a publikování článků, se již vymyká řízení společnosti a tedy i činnosti představenstva. Žalovaní proto nepochybili, neboť uvedené finanční prostředky byly vynaloženy smysluplně za účelem pozitivní prezentace a informovanosti o společnosti.
Veškerá činnost představenstva byla přitom monitorována, projednávána a kontrolována dozorčí radou společnosti žalobce a tímto prostřednictvím byl informován i jediný akcionář žalobce, tj. Město Orlová.
Protože náplní práce žalovaného podle uzavřených dohod o pracovní činnosti tak, jak bylo zjištěno z provedených důkazů, nebyl stejnou činností, kterou žalovaný vykonával u žalobce jako člen představenstva, tak lze uzavřít, že uvedené dohody o pracovní činnosti sjednané mezi žalobcem na straně jedné a žalovaným na straně druhé shledává soud jako platné a účinné a vztah založený mezi žalobcem a žalovaným tak, jak vylíčil žalobce v rámci vylíčení skutkových tvrzení, není vztahem mezi žalobcem na straně jedné a žalovaným jako členem představenstva, nýbrž je nutno tento právní vztah posuzovat jako pracovně právní vztah. Z tohoto důvodu proto nebylo na místě se zabývat tím, zda statutární orgán žalobce pověřil obchodním vedením společnosti resp. delegoval povinnosti člena představenstva na někoho jiného ve smyslu změny ust. § 66d) po novele tak, jak se dovolával ve svém závěrečném stanovisku právní zástupce žalobce. MPP podle uzavřené smlouvy o výkonu funkce tyto dohody o pracovní činnosti uzavřít mohl, a rovněž v tomto ohledu žádnou povinnost zákonnou či jinou neporušil. Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

V SMO se poradili a zodpovědně se rozhodli podat odvolání. Jistě si byli jistí, že Siostrzonek je právnický Bůh (ten je samozřejmě od vidiny dalšího lehkého výdělku neodrazoval) a zpráskají mne až zčernám. Spletli se.

"Vrchní soud přezkoumal rozsudek krajského soudu a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není. Vrchní soud přejímá jako správná a úplná skutková zjištění krajského soudu, jak jsou obsažena v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Odvolací soud nepovažoval za nutné opakovat či doplňovat dokazování, stejně tak obě strany nenavrhly provedení dalších důkazů a nedoplňovaly skutková tvrzení. Základní otázkou pro odvolací řízení se stala otázka, co spadá pod obchodní vedení společnosti. Lze předpokládat, že žalovaný s ohledem na provozování uvedených webových stránek měl pro zlepšení povědomí o žalobci u veřejnosti možnosti i zkušenosti. "

Vrchní soud ve věci samé v napadeném rozsahu rozsudek krajského soudu podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správný potvrdil.

-------------------

A nyní (konečně) k příspěvku autora, který se pojmenoval Soudní Kauzy a v závěru položil otázku Tak kdo má pravdu a kdo lže? Chtěl tím, sice v utajení, ale pro dobro orlovského lidstva, naznačit nejen, že lžu.

Napřed (mějte trpělivost) se pokusím přiřadit k tomuto počinu neznámého spravedlivého člověka, několik atributů:

a) Článek o žalobách jsem dal na web ve 22:00 hod. 4.ledna., dotyčný si otevřel <orloviny> příští den v 6:48 hod. Přečetl si článek a již v 7:13 vložil komentář. Trvalo mu to tedy 25 minut.
b) Kdo z vás, chytrý čtenáři, by byl schopen takto rychle reagovat s tím, že bude, téměř doslova, citovat z dokumentu, který má k dispozici pouze a jen a výhradně SMO a právník Siostrzonek?
c) Komu z občanů Orlové, kteří čtou (hned ráno <orloviny>) tak moc záleží na tom, aby mne usvědčil ze lži?
d) Mohl by to být někdo, komu dělám problémy. Komu dělám problémy? Těm z SMO. Kdo to tedy je, ten pisatel, který se bojí zveřejnit, kdo je?

pozn.: Níže uvedené údaje pocházejí z rozsudku odvolacího Vrchního soudu v Olomouci

Částka 670.000 Kč, kterou SMO vysoudilo, je pravdivá, což pisatel sám potvrzuje. Co v ní je skryté o tom jsem nepsal, tak jako jsem nepsal o 157 jiných věcech. Jestliže dotyčný poukazuje, že WD byl soudem zavázán k něčemu, tak to není o tom, kolik SMO prošustrovalo peněz. Jde pouze o pokus o mou skandalizaci. Nepsal jsem svůj životopis, ale světlometem jsem mířil na SMO.
Náklady řízení, v rozsudku uvedené, se týkaly pouze advokáta Siostrzonka. Celkem šlo o částku 73.801.50 Kč. Žádné jiné náklady neexistují. Tuto částku ovšem SMO neinkasovalo.
V rozsudku je však uvedeno: Žalovaný (DW) a žalobce nemají navzájem právo na náhradu nákladů řízení.

Úroky z prodlení jsem se nepokoušel vypočítat, neumím to. Moje zpravodajství vycházelo z dostupných mnou dokumentů a v nich částka, kterou "kritik" uvádí, není. Tu mohl znát jenom žalobce (viz výše bod b), soud to nikde neuvedl. Dokonce ani nevím, kolik nakonec činila částka, kterou MPP a WD SMO měli uhradit. Vysvětlení, pokud si to nerozmyslím, zveřejním v Dovětku k žalobám (II).

Tonoucí se stébla chytá. Toto přísloví sice v případě SMO neplatí, hrozba utonutí jim - supermanům v představenstvu - v žádném případě nehrozí. Nicméně je potěšitelné, že jejich sebejistota má trhliny.
Článek byl přečten 803×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik