Náhradní banner

Pravda o žalobách SMO

4. 1. 2017;

Toto bude o penězích, v různé formě. Přeberte si, co se vám bude hodit. Současné vedení SMO nenávistně živí orlovskou veřejnost o tom, že minulé představenstvo kradlo.

Prolog
Bylo to jednou v pivnici Koulovna, pod Domem kultury, kdo to nezná. Přisedl si k nám pan Klčo senior, otec současného předsedy představenstva SMO Martina Klča. Kolik piv v sobě měl nevím, ale vypito něco už měl. Samozřejmě, že věděl, kdo jsem. Tento pan Klčo byl někdy v SMO zaměstnán jako řidič (bylo to v době minulého představenstva) a bezelstně nám sdělil, že i on kradl naftu (nebo benzín?), obdobně jako ostatní. Jeho syn Martin to samozřejmě musel vědět, již tehdy měli Klčovi aut asi dost. Potom, jak byl mnou a Trojákovou Marcelou doporučen a posléze akcionářem schválen do nového představenstva, mohl si "očichat", jak se to tam dělalo. Zajímavé pak bylo, když on sám (M.K.) vyslýchal jiné šoféry a uděloval jim tresty, i když to nebylo za krádež PHM, ale za fikslování se šrotem.
Zaslechnuto: Starší pan Klčo údajně dělal v SMO (jako melouch) peněžní služby. Půjčoval "potřebným" deset, dvacet korun (na svačinu) a bral zpět stovku. Někdo by to nazval lichvou. Teď jeho syn má na podobnou (legální) činnost banku.

Zápletka
Představenstvo SMO ve složení Martin Klčo, předseda představenstva, Miroslav Chlubna, místopředseda a Jaroslav Vaněk, člen představenstva, se usneslo, že bývalé představenstvo se dopustilo jednání, na základě kterého způsobilo SMO škodu a podalo na tyto osoby žalobu. Tu zpracoval advokát Mgr. Jan Siostrzonek (člen hnutí ANO). Požadoval, aby soud vydal rozsudek, že bývalé představenstvo má uhradit celkově 3.802.600 Kč plus úroky ve výši 8.05% ročně ode dne 18.4.2014 a nahradit náklady řízení.

Děj
Krajský soud, k nelibosti žalobce, rozdělil žalobu na 4 samostatné části - podle toho, o co šlo. Pro žalované i žalobce šlo o asi 40 soudních řízení. Většina z nich proběhla v Ostravě, některá pak, po odvolání žalobce (SMO), u Vrchního soudu v Olomouci. Zástupci SMO pravidelně informovali zastupitelstvo (i akcionáře) o průběhu soudních řízení. Vzhledem k tomu, že soudy postupně vydávaly rozsudky v neprospěch žalobce, jejich představitelé (Klčo) o skutečném stavu neříkali vše, pravdu překrucovali a lhali. Po nátlaku některých zastupitelů se představenstvo SMO "uvolilo" a začalo poskytovat všem zastupitelům "tajné" zprávy o stavu žalob. Informace byly opatřeny výstrahou: S ohledem na charakter části obsahu informací níže uvedených (dosud probíhající soudní řízení) nutno považovat tento text za důvěrný.
Jde o velmi povedenou rozpustilost. Obvykle Orlová materiály pro jednání zastupitelstva zveřejňuje na internetu dopředu, což je správné a chvályhodné. V tomto případě, i když jde o veřejné jednání, se k těmto informacím občan nedostane. Proč, není třeba vysvětlovat.

Výsledky
Celková žalovaná částka 3.802 600 byla snížena o 5.000 Kč, protože se Siostrzonek spletl, tedy šlo o 3.797.600,- Kč.

a) nevýhodný prodej pozemku MUDr. Czudkové žalovaná částka 192.600,- Kč
Žaloba uváděla, že šlo o záměrně "laciný" prodej pozemku a vyčíslila to na výše uvedenou částku. Krajský soud žalobu zamítl, žalovaným SMO zaplatilo 725.539.- Kč ( SMO chybně uvedlo 725.239 Kč). Tuto platbu Klčo, Vaněk a Kratochvíl neuhradili, takže následovala exekuce, která zvýšila náklady SMO. Tuto "maličkost" - náklady oprávněného a soudní poplatek (53.800 Kč), náklady exekutora (72.177 Kč) a náklady zastoupení (54.720 Kč) Tři králové v Informacích pro zastupitelé neuvedli.
Z nedbalosti a neschopnosti představenstvo zavinilo, že se náklady na neúspěšnou žalobu zvýšily o 180.697 Kč a tímto jednáním došlo ke škodě. Představenstvo mlžilo, rada (akcionář) se k ničemu nemělo a zastupitelé o ničem nevěděli. Pomohlo trestní oznámení. Skutečnost, že pojišťovna odmítla kvalifikovat škodu jako pojistnou událost vedla pak k tomu, že představenstvo muselo uhradit 116 347.- Kč z vlastního (každý tedy 38.782 Kč). Že se z veřejných peněz, za toto pochybení, platil právník, se vzalo jako samozřejmost.
Celkem tedy nepovedena žaloba přišla na 906.236.- Kč

b) nevýhodný prodej souboru nemovitostí Meteorcar, žalovaná částka 2.500.000,- Kč
V tomto případě žaloba tvrdila, že se uskutečnil prodej pod cenu. Krajský soud žalobu zamítl, SMO se odvolalo. Vrchní soud rozsudek Krajského soudu potvrdil. Náklady na soudní řízení činily celkem 1.858.943 Kč (platba žalovaným 1.589.665 Kč, náklady odvolání 269.278 Kč).
poznámka: Kdyby někdo soudný zabránil podat odvolání, ušetřil by městu více než čtvrt milionu. Argumentace Siostrzonka byla totiž scestná a naivní, na to by přišel i laik.

c) reklamní smlouvy za rok 2012, žalovaná částka 1.020.000,- Kč
Žalobce napadl smlouvy s orlovskými sportovními kluby. Soud žalobu o celou částku zamítl, přiznal však 670.000 Kč (překročení kompetence místopředsedy představenstva). Žalobce byl stejným rozsudkem zavázán, aby žalovaným zaplatil částku ve výši celkem 687.033.- Kč, na náhradě nákladů řízení.
Bilance je tedy opět záporná. Mínus 17.033 Kč.

d) dohody o pracovní činnosti se členem představenstva, žalovaná částka 85.000,- Kč
Tato část žaloby, ačkoliv šlo o nejmenší částku, byla nejpropracovanější, obsahovala nejvíce slov. Dá se tušit proč: šlo o mne. Zpracovatel Siostrzonek nešetřil "argumenty" - papír snese vše. Ale nepomohlo ani odvolání. Vrchní soud potvrdil rozsudek Krajského soudu (21 stránek A4) a žalobu zamítl. SMO uhradilo náklady ve výši 265.629,-Kč.

Resumé
906.236 Kč + 1.858.943 Kč + 17.033 Kč + 265.629 Kč = 3.047.841 Kč
Tolik peněz stály žaloby.

Tento můj popis, jak to bylo, je doložitelný, ale není úplný. SMO úmyslně finanční výsledky soudních jednání, kdy všechny žaloby prohrálo (nejen na text, ale i na peníze) uvedlo zkresleně. Například není do "výdajů" započítán soudní poplatek 180.500 Kč, který při podání žaloby byl zaplacen a nikde se neuvádí, kolik dostal za "medvědí služby" právník Siostrzonek. Jeho gáže, aby bylo laikovi jasné, sestávala jednak z odměny za právní úkony a jednak z náhrad nákladů, které při své (výnosné) práci vynaložil. Pro ilustraci uvádím některé příklady, sazby se počítají vždy za započaté dvě hodiny "práce" advokáta.

a) převzetí a příprava zastoupení + návrh na předběžné opatření
b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby
c) další porady
d) písemné podání soudu
e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení
f) prostudování spisů
g) účast na jednání před soudem,
h) sepsání právního rozboru věci (vyjádření k soudu)
i) nahlížení do spisů (u soudu)
j) návrh odvolání proti rozhodnutí
k) odvolání
l) režijní právní paušály za běžné úkony
m) náhrady za ztrátu času, jízdné autem, poštovné, telefon, kopírování,
n) sepsání listiny o právním úkonu

Sazba za jeden úkon právní služby se počítá z tarifní hodnoty pohledávky.
* přes 10 000 Kč do 200 000 Kč....................................1 500 Kč a 40 Kč za každých za-počatých 1000 Kč, o kte¬ré hodnota převyšuje 10 000 Kč,
v našem případě jde o body a) 192.600,- Kč a d) 85.000 Kč
sazba činila 1.500 + 3000 = 4.500 Kč
* přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč...................…...... 9 100 Kč a 40 Kč za každých za počatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč,
výpočet pro bod b) (2.500.000,- Kč): 9.100 Kč +9.200 Kč = 18.300 Kč
výpočet pro bod c) (1.020.000,- Kč): 9.100 Kč + 3.280 Kč = 12.380 Kč

Tento výpočet uvádím jako info s ručením omezeným, pokud je chybný, asi to moc nevadí, Siostrzonek určitě nepracoval jen za obědy: buď v restauraci Hotelu Sport, do doby, než se SMO tohoto ztrátového provozu (za pomocí svých lidí v radě) zbavilo, nebo kdekoliv jinde.

Ale to není ještě konec.
Aby toho nebylo dost, tak SMO nikde neuvedlo cenu za znalecké posudky, které si nechalo zpracovat v případě prodeje MeteorCaru a pozemku Czudkové. V tom prvním případě šlo o 107 stran. Pak ještě "platilo" za stanoviska "svých znalců" k obhajobě jejich posudků a stanoviska k posudkům protistrany.
Navíc, předpokládám, že plno hodin za ty téměř 3 roky soudních sporů, odpracovali nejmenováni pracovníci SMO, když v souvislosti s žalobami "vykonávali" pro pantsvo pomocné práce v pracovní době.

Závěr
Podle názoru Krajského i odvolacích soudů minulé představenstvo postupovalo v souladu s péčí řádného hospodáře. Nepotvrdily se závěry forenzního auditu, který zpracovala firma NEXIA a.p. (jejich zaměstnancem byl, do doby, než dovedl pobočku NEXII v Ostravě ke krachu, Petr Troják). Nepotvrdily se pomstychtivé snahy Klča (Vaněk je vlastních úvah ušetřen) ani žádné cíleně zveřejňované a hlásané "pravdy" o vytunelování SMO, které ti dva udržovali na živu seč mohli. Kousací ústroji švábů typu Petra Kocura a Radima Lapšanského bylo paralyzováno, stejně jako vševěda J.Hrádka i tláchala Drozdíka, který se zprávami o soudech veřejně ukojoval.
Další škůdci, kteří nevylézají ze svých anonymních internetových děr, budou asi pořád exhibovat, ale nic jim to platné nebude. Hnusné a podlé bylo chování těch, kteří Klča a spol. podporovali. Ukázalo se, že šlo o šikanózní žalobu, která měla zničit pověst osob, které se ničím neprovinily.
Zástupci SMO, jak se ukázalo, bez zákonného důvodu zasáhli do pověsti a soukromí několika osob. Nepravdy veřejně sdělovali, aniž by měli k dispozici výsledky soudů. Nepředpokládám, aby lidí charakteru Klča a Vaňka (a Kratochvíla také) odčinili své chování přiměřeným zadostiučiněním. Téměř tři roky nervů, veřejného opovržení.

Současné seskupení, které tvoří koalici, své lidí nepodrazí. Vše se toleruje. O nápravu se možná postarají jiní. Někdy. Ale možná takové charaktery se ještě více rozmnoží.
Článek byl přečten 1668×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik