Náhradní banner

Kdo jsou tito lidé?

19. 12. 2016;

Poslední jednání orlovského zastupitelstva bude možná historicky významné. Bylo 18. v pořadí a konalo se 12.12.2016. Podle mého názoru (který bývá, je a bude ignorován) nakročili někteří zastupitelé zcela vědomě, a co víc, úmyslně, k poškození občanů města, neboť schválili, že město bude hradit z městských (veřejných) peněz ztrátový provoz tzv. Wellness centra, které postaví a bude provozovat (ve svém majetku - v krytém bazénu) SMO.

Lidé, kteří tento "nápad" ztrátového provozu schválili, i když by si sami své povinnosti nezjistili (což bývá běžné), byli prokazatelně poučeni, že se dopouštějí porušení zásad, které mají dodržovat.

SMO, aby si schválení napodruhé vymohlo, postupovalo vychytrale. Nechalo si zpracovat firmou WARIDO tax, s.r.o. Stanovisko k investici do ztrátového wellness – technického zhodnocení krytého bazénu. Firma pak citovala (1) § 71 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. "Ovlivnění" "Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (dále jen "vlivná osoba") rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace (dále jen "ovlivněná osoba") k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby, s tímto závěrem:

Pokud SMO zrealizuje tento záměr, a to s vědomím trvale vznikající budoucí provozní ztráty zařízení, nezachová se v souladu se zásadami péče řádného hospodáře. Takto vznikající provozní ztráta by musela být sanována ze zisku ostatních činností, zejména odpadového hospodářství a tepelných zařízení, které však podléhají zásadám věcně usměrňovaných cen. SMO by tudíž při respektování pravidel řádného hospodáře nemělo k investici do wellness přistoupit.

Přesto, hrou osudu, většinou hlasů byl záměr SMO schválen.

Vychytralost zástupců SMO spočívala v tom, že přesvědčili zastupitele, že se nemusí ničeho obávat. Jestliže město dotuje provozní ztrátu krytého bazénu ve výši cca 9 milionů ročně, může tuto dotaci navýšit na 10 a půl milionů.

Město mělo přestat dotovat krytý bazén v roce 2015, SMO si však "zařídilo", aby "provozní ztrátu" město hradit nepřestalo. Teď si SMO (opět s pomocí "svých" zastupitelů) tuto dotaci navýšilo o další milion a půl.

Je jasné, že v tomto případě došlo k selhání těch, kteří mají moc (a možnost rozhodovat). A je vidět, že tito lidé si pořád neuvědomují, že nemohou dělat z občanů (voličů) obyčejné hlupáky.

Obce nakládají s veřejným majetkem, a jsou proto při dispozicích omezeny oproti jiným vlastníkům určitými specifickými povinnostmi. Klíčovou povinností je povinnost nakládat s majetkem (včetně jeho správy) s péčí řádného hospodáře.
Legislativní text toto pravidlo vyjadřuje v ustanovení § 38 odst. 1 zákona o obcích, podle kterého musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

Je zcela evidentní, že ani SMO, ani žádný zastupitel, ani město jako takové, si nezjistili, zda občané Orlové o službu "wellness" budou mít zájem, nikdo se také občanů nezeptal, zda souhlasí s tím, aby se tento ztrátový provoz dotoval, a to na úkor jiných potřebných věcí.

Taková dispozice veřejnými prostředky, i bez odkazu na nějaký právní předpis, nemůže být obhajitelná. Nelze tedy odůvodnit dosažení méně výhodného pro město postupu, kdy dojde ke zmenšení majetku, zjevně nesmyslnými důvody.

Odpovědnost za porušení této povinnosti, vznikne-li obci škoda, je přitom nejen politická (odpovědnost voličům), ale samozřejmě i právní, a to jak odpovědnost majetková, tak v krajních situacích i odpovědnost trestněprávní. Akciová společnost města přitom hodlá do provozu, o kterém ví předem, že je ztrátový, investovat (na přestavbu stávajících prostor) 10 970 159 Kč + prvotní náklady na drobné vybavení ve výši cca 300.000 Kč, dohromady tedy 11. 270.159 Kč.

Veřejné financování služeb spojených s uspokojováním potřeb občanů patří ke standardu na úrovni takřka každé obce. Každý z nás se s uvedenými službami setkává ve svém každodenním životě, aniž si mnohdy uvědomujeme, že jejich široká nabídka a mnohdy i nižší ceny mohou mít spojitost se zapojením veřejných prostředků.

V tomto případě vše je velkoryse pojato, jako zvýšení dotace ze strany města na služby, které budou navíc. I kdybychom přimhouřili oči nad tím,, že návštěvnost krytého bazénu SMO nedokázalo za 10 let provozu zvednout, tak investovat několik milionů proto, aby se ztráta ještě zvýšila, může napadnout jen slaboduchého.

Především nejde o nezbytný provoz pro město.

Péče řádného hospodáře dle OZ § 159 odst. 1 ObčZ: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Zastupitelé jsou úřední osoby podle § 127 odst. 1, písm. d) TrZ trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ: „Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, b) překročí svou pravomoc, nebo c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci, bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.“

A dále:

„Trestní odpovědnosti každého z členů zastupitelstva obce, který hlasoval pro schválení výše popsaného nevýhodného postupu, nebrání skutečnost, jestliže rozhodoval jako člen kolektivního orgánu obce. Ke schválení se totiž vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce (§ 87 zákona o obcích), takže všichni členové zastupitelstva představující tuto většinu, bylo-li jí dosaženo, se bezprostředně podíleli na přijetí takového rozhodnutí zastupitelstva obce, přičemž každý z nich měl stejný hlas. Proto i trestní odpovědnost za schválení a důsledky rozhodnutí přijatého zmíněnou většinou, pokud bylo učiněno v rozporu s povinností členů zastupitelstva obce řádně spravovat majetek obce (§ 38 a násl. zákona o obcích), mohou nést všichni členové zastupitelstva obce, kteří hlasovali pro schválení určitého rozhodnutí, jímž byla způsobena škoda na majetku obce.“

Nakonec něco optimistického pro ty, kterým není jedno, jak se rozhazují městské peníze.

Známá je (v právních kruzích) tzv. Kazuistika Lipno nad Vltavou: „Obžalovaný v této věci není stíhán za to, že by neudělal něco, co jako řádný hospodář obce udělat měl. Není žalován ani za to, že něco udělal a bylo to špatně. Je žalován za to, že něco udělal, bylo to dobře, ale mohl to udělat (možná, teoreticky) ještě lépe a výsledek, který je pro obec už tak velmi pozitivní, mohl být (možná, teoreticky) ještě lepší….. Trestní odpovědnost obžalovaného je za dané situace dovozována vlastně jen z toho, že celá transakce mohla být provedena za podmínek pro obec snad ještě lepších výhodnějších.“

Škoda, že zastupitelé (pravděpodobně) tyto mé úvahy nečtou a chovají se jako pštrosi. Mají hlavu v písku a nic nevidí, jenom boha Klča a jeho poskoky: upozaděného poněkud Vaňka, klauna Paloncyho a velkoústého Galiu. Zásluhy, o tyto město poškozující nápady, si může samozřejmě připsat i hlava pomazaná orlovské ekonomie Petr Troják, který pravděpodobně bude, v případě, že dojde k trestnímu stíhání, obviněn jako jeden z prvních. Klčo a spol. totiž pověřují Trojáka nejen malovat kruhové grafy, ale i vymýšlet, jak by se dalo "ty hloupé" doběhnout. Trojáka ženou vpřed odměny, které dostává (asi aby mohl splácet milionové půjčky, které si s manželkou vzali).

Doporučuji, aby každý, kdo se k tomuto článku dostal a zná nějakého zastupitele, který hlasoval pro schválení provozu wellness, aby ho požádal o odpověď na otázku, zda by postupoval stejně, kdyby šlo o jeho peníze. Jako že si vezme desetimilionový úvěr, pak každý rok "vyprodukuje" dejme tomu 1.5 až 2 miliony ztrátu. Žádná banka by mu nepůjčila a ani bohatý strejda. Možná by bylo dobré zjistit (samozřejmě tajně), jak vypadá Klčová finanční charita. Údajně půjčil hokeji pár stovek (tisíc) za pěkných 5%, pak fotbalu také. Proč by nemohla "jeho" UniCredit Bank poskytnout SMO úvěr? Spokojenost by byla na obou stranách!

Zastupitelé, členové rady a starosta obce odpovídají za škodu, která obci vznikne v důsledku rozhodnutí, pro které jako zastupitelé nebo členové rady hlasovali - za škodu odpovídají společně a nerozdílně ti, kteří hlasovali pro přijetí usnesení (§ 2915 OZ) - viz Občanskoprávní odpovědnost § 2910 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dnes jde o vysokou hru koalice, která si je jistá beztrestností (a to nejen v tomto případě). Měli by ale přemýšlet, co se stane po volbách v roce 2018.

Jako studijní materiál doporučuji články Trestněprávní odpovědnost zastupitelů I a Trestněprávní odpovědnost zastupitelů II

Vzpomněl jsem si, jak místostarostka (tehdy ještě druhá) vysvětlovala Mirkovi Koláčkovi, že peníze na Gracii jsou peníze vyhozené.
Článek byl přečten 909×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik