Náhradní banner

Apoteóza SMO - teplo odtajněno

13. 12. 2016;

Zastupitelstvo, na svém posledním jednání v roce 2016 (12.12.) vzalo na vědomí sdělení SMO o tom, jak to bude s teplem v Orlové v příštích letech. Vzít na vědomí mj. znamená "dovtípit se".

V článku Balada o plynových kotelnách, které ve městě Orlová, vženou do tisíců bytů levné teplo!"jsem se pokusil o spekulaci, ke které jsem se dopracoval různými úvahami. Nyní SMO oficiálně svůj záměr "odtajnilo" (v podstatě jsem měl pravdu). Z této informace vyplývá, že odtržení od ČEZ Teplárenské a zrušení CZT je momentálně zažehnáno. Na roky 2017 až 2020 byla (nebo bude) uzavřena s ČEZT dohoda o lepších cenách, ale plynové kotelny zůstávají jako "hrozící prst".

Přibližme si teď genezi (proces vznikání) kroků, kterých vyústěním se stal napřed záměr postavit v Orlové alternativní zdroje tepla (AZT), aby pak, po vydírání ČEZTeplárenské, došlo k smířlivé dohodě.

SMO přikročila, dle jejich manažerů, k záměru odpojit se od CZT proto, protože v minulých letech došlo k nepříznivému vývoji cen tepla a příčiny definovala takto:

- zvyšování nákupní ceny primárního tepla, zvyšování sazby DPH
- růst ostatních nákladů SMO (zejména nárůst odpisového zatížení cen díky modernizaci systému sekundárních rozvodů spojených s přechodem ze čtyřtrubkového na úspornější dvoutrubkový, instalace DPS, nasazení moderní regulační techniky)
- snižování odebíraných množství GJ zejména díky zateplování budov

pozn.:
Kromě toho, že výše uvedené důvody obecně podobně postihují každé průmyslové odvětví a činnost, tedy nejde o objevení Ameriky, ale o předstírání nepředvídaných překážek, manažeři SMO skromně zamlčeli, že nejdůležitějším důvodem, který vyvolal jejich mravenčení, je to, že družstevníci si začínali uvědomovat, že když SMO cenu tepla nesníží, tak si vybudují svoje nezávislé a samostatné zdroje.

SMO ve sdělení "o teple" zdůrazňuje, že se snažilo a "díky opatřením na své straně - včetně snížení vlastní ziskové přirážky na minimum - zařídilo cenovou stabilizaci (v posledních dvou letech), a to i přes extrémně nepříznivé klimatické podmínky".

Kdyby někdo snad zapochyboval o tom, že v SMO nejsou ti správní lidé, tak (abyste to věděli a nevydali hlásku):

1. vedení SMO se po výměně představenstva od roku 2013 intenzivně zabývá řešením možností snížení cen tepla
2. vysoká cena TE má dlouhodobě nepříznivý vliv na dobré jméno městské akciové společnosti v očích veřejnosti
3. SMO vnímá a chce řešit nadbytečné finanční zatížení velké části obyvatel města, stejně jako na provozovatele veřejných budov a dalších subjektů
4. v posledních 2-3 letech vyčerpalo SMO vlastní možnosti stabilizace (nebo snižování) cen pro koncové odběratele
5. nákupní cena primárního tepla tvoří téměř 70%-ní podíl v celkové kalkulaci ceny SMO, proto již od roku 2013 vyjednává s dodavatelem o jejím snížení
6. orgánům SMO byla v červnu 2016 předložena analýza zabývající se možnostmi budoucí koncepce dalšího fungování systému CZT, které by mohly vést ke snížení ceny tepla pro koncového odběratele v Orlové

Čili (chilli) sdělení, že jejich "práci" je třeba vyvážit zlatem.

Podívejme se podrobněji na jednotlivá tvrzení této orlovské šlechty.

ad1) Jakékoliv vedení SMO se vždy zabývalo snížením ceny tepla. Naopak - dnes má SMO klid, který nikdy předtím neexistoval. Pamatujeme si dobře "občanské bojůvky", hlavně z hnutí Volím Orlovou (Hrádek, Kocur), dnes už "mrtvé". Naopak dnešní VO kroky SMO aktivně podporuje, vždyť Šromková je předsedkyni Dozorčí rady.

ad2) Nedobré jméno SMO skloňoval ve všech pádech především bývalý předseda Bytového družstva v Orlové Ing. Katauer, který neváhal do nekonečna o ceně tepla jednat, psát starostovi a radě města. Dnes si vedení SMO užívá idylku, kterou mu zajišťují jeho političtí souputníci v radě i zastupitelstvu.

ad3) Naprosto farizejské (falešné) prohlášení - ředitelé a ředitelky škol a školek nebudou proti městské společnosti protestovat (jsou na výplatní listině města), firmy nemají jinou možnost.

ad4) Pravdivost tohoto tvrzení by se musela doložit - taková věta je jasným potvrzením, že Klčo, Vaněk a Kratochvíl dělají z lidí hlupáky.

ad5) Současné představenstvo SMO (v úzké spolupráci s pomateným hlavním ekonomem) ze začátku nevyjednávalo, ale ČEZT vyhrožovalo, posílalo na ni udání a naparovalo se před občany a Radou města jako jasný vítěz. Jak víme, dopadlo to jinak.

ad6) Orgánům SMO předložena "nějaká" Analýza (je to ta, co ji přede mnou tak tají?), pokud ji SMO nemíní zveřejnit, je chiméra (přelud, představa). Klčo a spol. zase předpokládají, že Orlová je stádo tupců. Možná by jsme se nedivili,kdyby zdrojovým "kódem" pro analýzu byla nějaká plynárenská společnost a zhotovitelé plynových kotlů.

Pojďme ale dál. Dle této (tvrdě utajované Analýzy) to mělo být takto:

Přechod na Alternativní zdroje tepla (AZT) ve městě Orlová představují vybudování 19 plynových kotelen, 16 jako centrální blokové kotelny a 3 lokální kotelny.
Stávající budovy výměníkových stanic SMO budou využity, systém sekundárních rozvodů a DPS zůstane prakticky beze změny. Technické řešení plynových zdrojů tepla by umožňovalo i variantní řešení s instalací kogeneračních jednotek, dimenzovaných pro pokrytí výroby teplé vody v letních měsících a s výrobou elektrické energie.

Celé to mělo směřovat k významnému snížení ceny pro koncového odběratele o cca 100,-Kč/GJ vč. DPH, tj. o 16% oproti stávajícímu stavu, zajištění podstatně vyšší míry zisku SMO i při výrazném snížení ceny pro koncového odběratele a snížení závislosti na jediném možném dodavateli. Nejvýznamnější nakupovanou komoditou by byl zemní plyn, jehož dodávky podléhají konkurenčnímu prostředí.

K těmto tvrzením nemá význam se vyjadřovat, neboť všichni to známe: "když ptáčka lapají, hezky mu zpívají", což platí pro firmy, které si chtěly v Orlové "vydělat".

SMO tvrdí, že" proběhly schůzky s vedením dvou největších odběratelů", ale obě bytová družstva (o ně jde) se na svých stránkách o takové perspektivě, která by čekala jejich družstevníky, nezmiňují. Na druhé straně je podivné, že si SMO nechalo zpracovat rozptylovou studii, nezávislé odborné posouzení záměru a uskutečnilo konzultace s OŽP KÚ MSK a chystalo se k výběru projektové organizace.

Tyto "kroky" představenstva měly samozřejmě za cíl vyděsit ČEZT.

V dalším pak došlo k jednání SMO s ČEZT. Její zástupci byli seznámeni s novým záměrem SMO (AZT) a SMO vyzvalo vedení dodavatele primární tepelné energie k projednání budoucího vývoje cen, SMO znovu požádalo o zřízení samostatné cenové lokality Orlová a o pronájem přivaděče mezi EDĚ a Orlovou.

Není třeba dlouze přemýšlet, že šlo o jasně vyděračský postup, který měl vyvrcholit tím, že v případě, když ČEZT resp. skupina ČEZ sníží cenu primárního tepla, tak SMO zastaví probíhající kroky k realizaci projektu AZT.

A?

Výsledek posledního jednání ze dne 11.11.2016 byl tento:

- pro rok 2016 - v závislosti na skutečně odebraném množství, výsledná cena SMO by měla být stejná nebo nižší než předběžná
- pro rok 2017 - snížení ceny primární TE o cca 8% oproti úrovni plánované ceny r.2016
- pro rok 2018 - snížení ceny primární TE o cca 12% oproti úrovni plánované ceny r.2016
- Cena ČEZT na rok 2019 a 2020 bude stanovena na základě předem dohodnutého cenového vzorce, základnou pro výpočet bude cena předchozího roku
- Od roku 2017 bude cena primární TE jako jednosložková, vč. případné 13. fakturace.
- SMO souhlasí se závazkem, že po dobu platnosti tohoto cenového ujednání (4 roky) nebude realizovat přepojování svých odběrných míst na jiné zdroje tepla.

Vlk sytý, koza celá? Ano.

Jak ČEZT, tak SMO nakonec musí spolupracovat, neboť dříve či později, je zde pořád možnost, že se někteří odběratelé tepla odpojí. I když možná si to teď rozmyslí.

Závěr:
Kroky SMO je třeba hodnotit jako vysoce kvalitní a promýšlené. Je možné, že takovou iluzi lepší budoucnosti by nevykouzlil ani David Copperfield.

Naskýtá se ale otázka: nemyslel to nakonec ten Troják opravdu vážně?

---------------------

pozn.: Přehled "činností", kterých cílem bylo získání informace nazvané „Analýza variant řešení CZT a problematiky cenového vývoje u dodávek tepla ve městě Orlová“

9.6. - moje první žádost na město
24.6. zamítnutí městem (dle pokynů SMO)
29.6. odvolání na kraj (první)
25.7. kraj nařizuje městu nové projednání (7 stránek)
2.8. město žádá kraj o prodloužení lhůty na vydání rozhodnutí
5.8. kraj městu nevyhovuje (3 stránky)
9.8. zamítnutí, ale částečně poskytnutá Analýza, ve které bylo 19 z 20 stránek začerněno
15.8. odvolání na kraj (druhé)
26.8. město posílá mé odvolání na kraj
12.9. kraj ruší Rozhodnutí města a vrací věc k novému projednání (7 stránek)
27.9. město informaci opětovně odmítá poskytnout (3 stránky)
29.9. odvolání na kraj (třetí)
13.10. město postupuje odvolání na kraj
1.11. kraj ruší rozhodnutí města a vrací k novému projednání (6 stránek)
24.11. město poskytnuti informace z č á s t i o d m i t á (9 stránek) a poskytuje Analýzu méně začerněnou
30.11. odvolání na kraj (čtvrté)

Je vidět, že si SMO dávalo enormně záležet, abych se nic nedozvěděl. Když nyní politici-odborníci odtajnili obchodní tajemství, možná už problém mi Analýzu poskytnout, odpadne……
Článek byl přečten 1071×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik