Náhradní banner

Co dělá Orlová, aby měla čistší vzduch? Snažíme se?

11. 12. 2016;

Co přesně vyjadřuje pojem znečištěné ovzduší? Zjednodušeně to znamená, že přírodní vlastnosti zemské atmosféry byly narušeny, ať už chemicky, biologicky či vlivem fyzikálních činitelů. Mezi nejvýznamnější zdroje znečištění patří zejména vedlejší produkty spalování, jako jsou oxid uhelnatý či oxid siřičitý (tzv. primární zdroje). Ty však v atmosféře mohou reagovat, ať už spolu či s jinými látkami, vznikají tak sekundární zdroje, jako je troposférický ozon.

Co všechno tedy způsobuje znečištění ovzduší? Jedná se především o lidskou činnost spojenou se spalováním, ať už mluvíme o spalování tuhých paliv v elektrárnách či spalování pohonných hmot v našich automobilech. Kromě toho kvalitě ovzduší neprospívají také další průmyslové činnosti, jako například výroba železa či těžba surovin, ale i nám mnohem „uživatelsky“ bližší sféra, jako je používání aerosolových sprejů, nátěrů či skládky odpadu produkující metan. Nejvýznamnějším znečišťovatelem ovzduší jsou však lokální zdroje vytápění domácností, zejména pak kotle na tuhá paliva.

Informace, jak na tom denně jsme, najdeme zde (v grafech se dá pitvat). Oblast, kde žijeme (moravskoslezský region) není zrovna přívětivá, ale pokrok tu je. Před 40 lety emise tuhých znečisťujících látek a prachu činily 40.000 tun, dnes je to 500 tun za rok (Ing.Jiří Krčmář - Accelor Mittal). Většinou šlo o snížení z průmyslových zdrojů, na řadě je zabývat se jinými zdroji, což se někde děje. Zásadní v tomto směru jsou lokální topeniště a doprava.

V roce 2015 byla v Orlové zrušena vyhláška, která zakazovala spalování určitých druhů paliv (Neměla v rámci platných zákonů opodstatnění: po nabytí účinnosti zákona o ochraně ovzduší sloužila de facto jen jako osvětový či represivní nástroj pro podmínky provozu malých zdrojů znečišťování ovzduší. Podmínky pro spalování se v zákoně i vyhlášce z věcného hlediska překrývají a vyhláška tímto pozbyla opodstatnění a smysl.)

Zákon o ovzduší zavedl mnoho změn (viz městské stránky), které se právě týkají těch, kteří samostatně topí. Známá je akce Kotlíková dotace, kdy stát má zájem, aby byly vyměněny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v domech.

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. K případnému předložení protokolu o provedené kontrole vyzve městský úřad.

Podrobně o kontrolách kotlů v rodinných domech v Orlové zde nebo ještě tady.

Statistika, kolik kotlů se v Orlové vyměnilo možná někde je, ale nenašel jsem ji. V kraji bylo vyměněno zhruba 4.000 kotlů. Některé údaje o ovzduší publikuje Web města Ostravy k životnímu prostředí. Další kotlíkové dotace budou v létě 2017.

Aktuální stav ovzduší lze "kontrolovat" na internetových stránkách Čisté nebe. Toto ekologické sdružení vymyslelo a provozuje aplikaci Čistý komín, pomocí které lze upozornit na špatná topeniště. Aplikace nemá sloužit k udávání, ale jako osvěta a motivace lidí ke změně neekologického chování.
Informace o kvalitě ovzduší v ČR poskytuje i Český ústav hydrometeorologický.

V Orlové je měřící stanice v areálu nemocnice, ale uvažuje se o jejím zrušení. Zatím však funguje. Jak dalece ale poskytují vzorky získané uprostřed sídliště "správné informace" o koncentraci prachu z lokálních topenišť je diskutabilní.

Spalování odpadů v lokálních topeništích je jedním ze zdrojů znečišťování ovzduší ovlivňujících zdravotní stav obyvatel. Možná by bylo dobré, v rámci všech možných aktivit prospívajících zdraví vrátit se k akcím, které někdy byly uskutečněny (v Orlové asi ne), například Týden za čisté ovzduší, Dýcháme to, čím topíme.
V zimě všichni na vlastní oči vidíme a cítíme, jak nás smog dusí. V rámci (již) předškolní i školní výchovy by šlo zorganizovat polodenní výlety do lokalit, kde se "neukázněně" topí. Tipy kam jít, by dali městští strážníci, pracovníci SMO nebo občané sami. S pomocí evropských dotací by se mohl vybudovat pojízdný kyslíkový bar, který by sloužil jako porovnávací etalon. Určitě by s takovou aktivitou souhlasili nejvyšší představitelé města.

Informační kampaň s názvem Topte ekologicky, neničte si zdraví! by doplnila všelijaké pouštění balonků, protidrogové aktivity a návštěvy vybraných filmových či divadelních představení. Zapojit by se mohly školy, školky, náboženské organizace, YMCA i Benjamín, sportovní kluby. Na rozdíl od testování na pervitin by šlo vyloženě o preventivní počin. Děti by pak mohly učit své rodiče i prarodiče, pokud mají rodinné domy s kotly na tuhá paliva, jak topit.

(Když se ve školkách mohou rozdávat pokladničky pro EET?)

Co dělá Komise pro dopravu, aby byl zjištěn a snížen vliv automobilové dopravy na ovzduší, nevíme, zápisy ze schůzí se nepublikují.
Článek byl přečten 901×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik