Náhradní banner

Balada o plynových kotelnách, které ve městě Orlová, vženou do tisíců bytů levné teplo!

4. 12. 2016;

Upozornění: tento text je z určité části fikcí. Jména jsou sice skutečná, ale události, které zde popisuji a ke kterým má dojít, jsou vymýšlené. Charakteristiky konkrétních osob nemusí odpovídat skutečnosti. Mohou být sice z části pravdivé, ale nikomu jsem je nenechal autorizovat. Podklady, které jsem využil, jsou ale skutečné a mohu je doložit. Vyplývající souvislosti jsou mého autorství, ale jak upozorňuji, jde o spekulace. Možná povedené, možná ne.

Jak to opravdu bude, pokud vás to zajímá, tak se ptejte:
- členů Rady města Orlová
- členů představenstva SMO
- členů dozorčí rady SMO.

Lidé v těchto orgánech zcela oficiálně a legálně rozhodli o "koncepci dalšího provozování CZT formou vybudování vlastních zdrojů tepelné energie s využitím stávajícího systému sekundárních rozvodů". Ptali se i Vás, jestli to tak chcete?

CZT JE CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM a usnesení, kde to je, je zde.

Ptejte se také na svých bytových družstvech, zda to SMO s nimi projednalo a zda s tím souhlasili.

Příští zimy, jara, léta i podzimy, si ti, kteří odebírají tepelnou energii od SMO, budou moci ventily radiátorů a kohoutky s teplou vodou otevírat naplno. Nebude třeba šetřit. Přijde totiž období, kdy cena tepla a teplé vody bude směšně nízká, takže nějaké starosti, s větráním okny nebo každodenním napouštěním van do plna, odpadnou!

Stane se tak díky pomazaným hlavám z SMO.

SMO, v červnu 2014, zahájilo Boj za snížení ceny tepla pro Orlovou. Tento boj nedopadl pro SMO dobře, jinak by byla Orlová zavalena tisící fotkami vysokého manažera SMO, Ing.Petra Trojáka, který boj vymyslel, ale nevyhrál. Předákům SMO velmi záleží na těch, kterým teplo prodávají a proto se nenechali neúspěchem, potom, kdy vrchnost prodejce tepla ČEZ Teplárenskou a.s. (dále jen ČEZT) neumravnila, odradit. Bojovat nepřestali. Samozřejmě ve prospěch občanů odebírajících teplo.

Pro povrchního pozorovatele by se taková snaha mohla jevit jako chvályhodná - jde přece o to, aby občané platili za teplo a teplou vodu co nejméně. Cena tepla by - logicky - měla být nejméně v takové výši, aby se náklady SMO pokryly, tedy aby mělo peníze na obnovu technického zařízení (odpisy), výplaty, opravy atd. (blíže o tom se lze dočíst na stránkách ERÚ).

Možná někoho napadne, proč takové tanečky před odběrateli. No proto, že doba pokročila a ti, kteří doposud neměli žádnou možnost přejít pod jiného dodavatele (jak je to u plynu a elektřiny), který by jim "dal" lepší cenu, se začínají probouzet. Jsou firmy, které nabízejí alternativní možnosti dodávek tepelné energie za výhodnější ceny a družstevníci (i jiní) na to slyší. Proč by odběratelé měli platit nějakému prostředníkovi (SMO), když by nemuseli.

Za takové situace "navštívila" SMO frustrace. Co teď? Se zateplením domů poklesla potřeba gigajoulů a s tím i tržby. Když k tomu přijde teplá zima, koruny utíkají. Ne, že by šlo o město (to dostává od SMO symbolických pár korun dividendy), ale o příští slabé odměny a tantiémy pro mocenský aparát.
Vyhodnotili proto, že nákupní ceny tepla od ČEZT přesahují rámec ceny úměrné a staly se neúnosné. A rozhodli se postupovat razantně, ale možná, dle některých skutečných odborníků, špatně.

Nepochybuji, že pokus o záchranu nevábné budoucnosti byl (na 100%) dílem ekonomického strůjce skomírající slávy SMO P.Trojáka.

SMO se obrátila na dosavadního "prodejce" tepla ČEZT s vyděračským požadavkem, aby pro Orlovou stanovila samostatnou cenovou lokalitu (to ji nevyšlo u míst nahoře). Chtěla, ať ČEZT sníží nákupní cenu tepla o nejméně 60 Kč/ GJ bez DPH.

Navíc SMO požádalo ČEZT o pronájem přivaděče tepelné energie (mezi zdrojem EDĚ a SMO) ! Na takový nápad mohl přijít pouze člověk postižený syndromem blázna.

ČEZT samozřejmě na požadavky SMO nepřistoupila, nabídla však, že cenu tepla pro rok 2017 je ochotná snížit o 25 Kč/GJ bez DPH s tím, že v dalších letech by cena byla upravována podle předem stanoveného vzorce. Na to SMO nereagovalo a odhodlalo se jít vlastní cestou. Ta představuje ukončit nákup tepla od ČEZT a vybudovat vlastní zdroje energie. Za cca 200 000 000 Kč.

Dle propočtů, který kormidelník lodě bláznů předložil, výsledkem pak bude podstatně zvýšená míra zisku SMO a výrazné snížení ceny tepla pro koncového odběratele o 100 Kč/GJ včetně DPH tj. o 16 % oproti stávajícímu stavu.

Realizovatelnost projektu důlního inženýra Trojáka představenstvo SMO si s Dozorčí radou SMO vzájemně potvrdilo, takže členové Rady města, když záměr spatřili (Troják zařídil jeho projekci) vstávali z míst a nadšeně dlouhé minuty tleskali.

Představenstvo nezapomnělo zdůraznit, že jejich oprávněné zájmy (vydělávat pro sebe peníze) by tak nebyly z dlouhodobého hlediska ohroženy. Zapomnělo se sice, že obchodní společnosti obcí mají sloužit občanům zajistit především jejich potřeby, nikoliv podnikat za účelem dosažení zisku, ale v dnešní době je to zcela zanedbatelná maličkost, na kterou ohled není třeba brát.

Za nedlouho tak SMO už nebude kupovat drahé teplo z elektrárny Dětmarovice, které prodává ČEZ Teplárenská. Ventily z primeru budou uzavřeny, přívody z horkovodu zaslepeny. Nebudou již potřebné.

Ono to je koneckonců chytrý krok: doba uhelných elektráren končí, elektrárna Dětmarovice skončila ve ztrátě, dopadá na ni soumrak fosilního Česka. Ale i když to vypadá, že uhelné elektrárny přestávají vydělávat, ředitel EDĚ VlastimírKontrik je jiného názoru.

Takže si to shrneme:

- CZT (centrální zásobování teplem) z Dětmarovic bude zlikvidováno a nahrazeno AZT (alternativními zdroji tepla), horkovodem z EDĚ do Orlové žádné teplo už proudit nebude

- SMO bude teplo do asi 9.000 bytů a dalších objektů samostatně vyrábět (v zimě za velkých mrazů proteče doposud potrubím do Orlové 650 m3 horké vody za hodinu o teplotě až 140 °C) plynovými kotelnami s kouřovody přilepenými na fasády

Z pohledu příštího poplatníka tepla to vypadá téměř dobře. Při podrobnějším zkoumání má ale celá věc - možná - několik zádrhelů. Mohou nastat momenty, na nichž se snaha SMO může ztroskotat. Zde jsou některé z nich:

- SMO pravděpodobně neprojednalo tento výhled s bytovými družstvy ani vlastníky bytových jednotek, vlastníky pozemků
- družstevníci netuší, že, v jejich domech (nebo na prostranství vedle nich) se postaví plynové kotelny a spaliny jim budou fučet kolem oken
- kotelny nebudou tiché, tedy spalování a ventilátory budou generovat hluk
- kotelny přinesou při spalování škodlivé emise oxidu dusíku
- kotelny budou vyžadovat obsluhu, údržbu, opravy a revize a za to bude chtít SMO zaplatit navíc
- některé bytové domy si pro výrobu tepla "vymyslí" vlastní projekt (tepelné čerpadlo + solární ohřev, plynová kotelna pro jeden dům, plynové kotle pro každý byt)
- stavební nepořádek několik měsíců ne-li roků, než se všechno předělá a namontuje

Představitelé družstev by si měli především pohlídat, s jakými informacemi SMO pracuje, jaké budou všechny reálné náklady na pořízení nových zdrojů. Zda bude schopné SMO tak velký úvěr splácet, co udělají eventuální politické změny ve městě. Jestli toto nové technologické řešení má vůbec smysl, jestli bude vhodným řešením a jestli opravdu dodávky tepla výrazně zlevní. A také si je třeba uvědomit, že investicí vše jenom začíná. Vlastní provoz zařízení a dodávka tepla v kvalitě a v čase také něco stojí a je to spojeno i s odpovědností ke svým odběratelům. Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají.

Nakonec bych upozornil na znění §16 odst. 7 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

(7) Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to pro ni technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.

Zjevně toto ustanovení Ing. Troják přehlédl, jinak by se do takových konin nepouštěl.

Zástupci SMO záměrně nebo skutečně nechápou, že tam, kde obec představuje jediného (stoprocentního) akcionáře městské akciové společnosti, je tento soukromoprávní subjekt čili tato soukromoprávní „hospodářsko-právní“ forma plná majetku „veřejného charakteru“ neboli takříkajíc „vyplněna veřejným obsahem“. Z tohoto důvodu by společnost neměla nic utajovat, jak to dělá od 9.6.2016, kdy jsem poprvé požádal o poskytnutí Analýzy variant řešení CZT a problematiky cenového vývoje u dodávek tepla ve městě Orlová, kterou zpracoval Ing. Petr Troják MBA a kol. dne 12.5.2016.

Výše popsané kroky, jak již bylo uvedeno, schválila Rada města s předchozím požehnáním Dozorčí Rady SMO. Bylo by zajímavé vědět, jakou odborností při tomto schvalování jednotliví politici disponovali. V době, kdy v politice řádil nějaký Kocur (jako externí právník SMO si v letech 2006 až 2008 vydělal dohromady 762 000 Kč), se všichni, až do roku 2014 velice zajímali, jak to v tom SMO chodí. Tento zájem, od nástupu ČSSD a ANO do vedení města, opadl. Není se co divit - Klčo a Vaněk umně odvádějí pozornost od svého neumětelství a doufají, že Troják je všeuměl a díky němu jim orlovští postaví pomník. Z té nejlepší žuly s diamantovou mozaikou.

Kdyby byli v Radě města a Dozorčí radě SMO schopni a rozumní lidé, tak by je především mělo zajímat, zda ke snížení ceny tepla nevede nějaká schůdnější cesta, než investování 200 milionů. Měli po představenstvu SMO chtít předložit např. tyto podklady:

1) Jaký podíl správní režie je na Provoz tepelných zařízení (PTZ) alokován (rozdělen) a zda je adekvátní a přiměřený, neboť správní aparát SMO je ve významně míře využíván i dalšími aktivitami SMO, které však platí město (dotovaný provoz Sportovních zařízení, příspěvek na provozní ztrátu Krytého bazénu, místní komunikace, odtahová služba, odpady, doprava, zeleň, útulek, sběrný dvůr)

2) Zda náklady na zajištění distribuce tepla jsou přiměřené, kdy klíčovými jsou zejména:

* Opravy a udržování
* Osobní náklady
* Služby a náklady na energie

Jsem si jist, že tyto náklady se cíleně započítávají až do výše, kterou umožňují předpisy, ačkoliv to není potřebné. Vysoké zatížení střediska PTZ správní režií zkresluje pohled na ekonomiku tohoto střediska a jde více méně o snahu cenu tepla zvýšit.

3) Jaká je zisková přirážka - její snížení představuje jednu z možností snížení ceny tepla

4) Jaký je objem odpisů, protože z nich vyplývají fixní náklady, což také ovlivňuje výši ceny tepla

Jednoduchým uvažováním, místo složitých projektů, se napřed měla provést Analýza snížení spotřebitelské ceny v první řadě

* snížením podílu správní režie
* snížením nákladů
* snížením kalkulované ziskové přirážky
* prodloužením odpisových sazeb a tím snížení ročních odpisů

Náklady na údržbu a opravy PTZ je možné dále optimalizovat snížením rozsahu přesčasových prací a prací o víkendech a svátcích a vyšším využitím kapacit celopodnikové údržby, která určitě není využitá na 100%.

Bodka (tečka):
Je docela pravděpodobné, že záměr vybudovat alternativní zdroje tepla nevyšel přímo z hlavy Trojáka. Je možné, že použil studii, kterou si SMO nechalo zpracovat někdy kolem roku 2012 a která se jmenovala Instalace nových zdrojů v rozvodné síti SMO. Ta se týkala právě možnosti výstavby alternativních zdrojů tepla na území Orlové (zpracoval E.ON). Možná tento nápad jednoduše ukradl, jak má ve zvyku. Jeden takový případ jsem uvedl zde.

Lidé vydáni na pospas SMO spojte se.
Článek byl přečten 1161×, komentářů (18) nových (18)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik