Náhradní banner

Nezáživné čtení (o rozpočtu)

24. 11. 2016;

Rozumím tomu, že když se nechali (a nejen ti z ANO) zapsat na kandidátní listinu, tak neměli nějaké velké ponětí, že kromě práv mají zastupitelé i povinnosti. Za více než dva roky to ti z koalice asi pořád ještě nechápou. Anebo úmyslně ignorují.

Den, kdy bude na pořadu schválení rozhodujícího dokumentu obce pro příští rok, se blíží. Jde o rozpočet.

Zásada účasti veřejnosti při sestavování rozpočtu obce je vyjádřena v § 16 odst. 2, obecního zřízení, dle které občan obce starší 18-ti let má právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce, a to jak písemně ve stanovené lhůtě (zejména v průběhu 15 dnů před jeho projednáním na zastupitelstvu obce), tak ústně přímo na zasedání zastupitelstva obce.

V Orlové, oproti různým slibům, zůstává vše po starém. Občan nedostal pořád možnost aktivního přístupu, kdy by mohl podávat své vlastní návrhy orgánům obce. Zůstává mu pouze vyjadřovat své postoje k určitému materiálu, který již byl zpracován a bude předložen, jako hotová věc.

Samotný rozpočtový proces je možné rozdělit do několika fází a pro všechny fáze je možné formulovat společné zásady a pravidla, podle nichž je nutné postupovat.
• zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu,
• zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu,
• zásada účelovosti,
• zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu,
• zásada dlouhodobé vyrovnanosti,
• zásada publicity.

Zásada publicity

Opakovat, že hospodaření s jakýmikoliv veřejnými financemi by mělo být dostatečně průhledné, transparentní a efektivní, není snad třeba. K tomuto slouží také zásada publicity, jejíž hlavním cílem je vedle informování veřejnosti také možnost jejího vyjádření k návrhu rozpočtu a hlavně veřejná kontrola nad hospodařením. Praktickým promítnutím této zásady je zveřejňování návrhu rozpočtu před jeho projednáním, schvalování rozpočtu na veřejném zasedání, a poté i publikace schváleného rozpočtu. Účast veřejnosti je důležitou součástí projednávání jakéhokoliv materiálu na zastupitelstvu. Praxe je sice taková, že veřejnost přílišný zájem neprojevuje a těchto procesů se (kromě štamgastů) neúčastní. Avšak i pouhá teoretická možnost jejího zapojení do rozpočtového procesu znamená důležitou součást kontroly veřejnosti nad hospodařením územního samosprávného celku. V tomto směru naše orgány postupují lege artis a nelze jim nic vytknout. Proč se ale taková Jenčmionková namáhá a slibuje něco jiného (odkazovat už, na její blabla, nebudu). Méně je v tomto případě více.
Důvodem, proč s veřejností rozpočet neprojednat dříve (a nechat ji i možnost rozhodnout, co by v rozpočtu být mohlo) je asi obava, že rozpočet by byl kritizován.

Navrhuji - a ještě je čas - aby se okamžitě návrh rozpočtu začal číst v rozhlase. Denně. Veřejnost bude seznámena v předstihu a kritické hlasy budou umlčeny. Namluvit ho, pochopitelně, musí jen a jen Jenčmionková.
Článek byl přečten 585×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik