Náhradní banner

Pokus o morální výprask

2. 3. 2013;

Při jednaní u „kulatého stolu“, kterého konání bylo dohodnuto na zastupitelstvu 20.2.2013, se sešla opozice, kterou reprezentovali Sliwka (ODS), Chlubna (nový předseda Nezávislých), Kubalová (VO), Šajar (TOP09) a představitelé koalice - Michalík, Kuča (oba ČSSD), Koláček M., Bernatík (oba KSČM), Mojžíšek (SNK-ED) a Danělišyn (ML).
Na programu bylo především „vytýkací řízení“ týkající se deufraudace peněz na MěÚ. Zástupci opozice pokračovali v obviňování vedení města a rady z toho, že nebyli o tak závažné skutečnosti informováni.
Nastalá situace se jim enormně hodila k tomu, aby se pokusili posílit svou marginální důležitost. Aby okázale demonstrovali, že to jsou oni, kteří brání občany před cestou do pekel, přizvali si ke svým výkřikům televizi. Plamenně se dožadují, aby jimi označeni viníci byli potrestáni (aspoň mediálně), ale jejich pojetí objektivity jim splývá se způsobem, jimž ji vnímají. Nejsou schopni pochopit své nepromýšlené jednaní, protože jim v tom brání snaha o co největší populizmus. Předpokládají, že když jednoduše vysvětlí složitý problém (a tato kauza takovým je), bude se to mnoha lidem líbit, protože nebudou muset přemýšlet. Úmyslně přitom zamlčují skutečnost a pravdu.

Jsem rád, že jejich počínání nezůstalo bez odezvy. Zveřejňuji příspěvek, který jsem obdržel elektronickou poštou (autor je mi znám).Kdo mluví o morálce?

Minulou středu proběhl kulatý stůl, jehož se zúčastnili lídři politických stran a hnutí, zastoupených v zastupitelstvu města.
Tématem tohoto setkání měla být morální a politická odpovědnost spojená s trestným činem zpronevěry a jak popsal Mgr. Chlubna bylo toto téma třeskem na zastupitelstvu dne 20. 2. 2013. Nutno konstatovat, že třeskem dlouho připravovaným se snahou pečlivě připravit jeho scénář, který se nakonec scénáristům vymknul z otěží.
Velmi neradi a s těžkými hlavami byli nuceni pánové Chlubna, Šajar a další konstatovat, že příslušné orgány města – vedení města, rada města a úřad, postupovali při řešení oznámení o trestném činu, předložení podkladů orgánům činným v trestním řízení i v prošetření okolností vlastní škodní komisí v souladu s právními i vnitřními předpisy města. Nenašli argument ani důvod pohnat uvedené orgány k odpovědnosti.
Proto tedy jim zbyly jen řeči o morálce. Ale kdo o morálce chce kázat? Pan Mgr. Chlubna?
Pan Mgr. Chlubna, který lže a podvádí a byl ze svých lží a podvodů několikrát usvědčen? Když tvrdil, že v okolních městech se souhlasem s hornickou činností zabývají zastupitelstva těchto měst. Bylo mu předloženo, že v Karviné vždy rada města a v Doubravě zastupitelstvo proto, že tato obec radu nemá. V daném případě nešlo totiž o nic jiného než o snahu eliminovat Radu města Orlová, jinými slovy uměle měnit výsledky voleb.
Pan Chlubna se stal členem kontrolního výboru zastupitelstva města. Mimo jiné prováděl kontrolu i takovým způsobem, že do kontrolního zápisu o výsledku kontroly uvedl i člena, který se kontroly vůbec neúčastnil. Podvádět v kontrolním výboru, to přece vůbec nevadí. Proto tedy ani neuznal za vhodné vyvodit z toho osobní důsledky.
Pan Chlubna si užil svých pět minut slávy, kdy pompézně rezignoval na účast v radě města. Zapomněl ovšem tento hrdina na skutečnost, že s tímto úkonem jsou spojeny i zákonem určené povinnosti. Tímto zákonem je zákon o střetu zájmů a podle tohoto předpisu je veřejný činitel, jehož funkce skončí, povinen do třiceti dnů od této skutečnosti podat písemné prohlášení o střetu zájmů.
V každém případě je nepochybným porušením zákona, když takovouto povinnost splní nikoli do třiceti dnů, ale až po třičtvrtě roku, a to až po důrazné výzvě registračního orgánu. Kdo pohrdá zákony jako volený zastupitel, pohrdá i občany – dosud neuznal za vhodné se omluvit.
Vrcholem postupu pana Chlubny budiž to, že kontrolní výbor, jehož je dosud členem, si naplánoval provedení kontroly podaných prohlášení o střetech zájmů. Kontrola byla provedena, kontrolní výbor pochybení v tomto případě svojí nedbalostí neodhalil a tak ani pan Chlubna neráčil zachovat si alespoň tehdy morální tvář, kdy mohl před zastupitelstvem vystoupit, uvést své pochybení a omluvit se. Elegantně a bohabojně mlčel.
Je možné, aby takovéto jednání zavdávalo oprávnění kárat jiné a kázat jim o morálce a dodržování předpisů?
Uvedeného středečního kulatého stolu se účastnila i Bc. Kubalová, jako lídr hnutí Volím Orlovou.
Není žádným tajemstvím, že tato bakalářka provozuje soukromou mateřskou školku. Budovu školky má v pronájmu od města Orlová, nájemné je za hubičku, dá-li se ovšem jedna koruna takto nazvat. Každoroční statisícové dotace od města jsou na provoz této školky samozřejmostí. Není ale samozřejmostí, když paní Kubalová je členkou zastupitelstva a při posledním zasedání zastupitelstva, při projednávání materiálu o poskytnutí dotace, mimo jiné i na její mateřskou školku, porušila zákon. Zákon o obcích. Ustanovení § 83 odst. 2) tohoto zákona stanoví zastupiteli povinnost:
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.

A paní Kubalová jaksi nesdělila. Neobstojí zde ani argument, že nehlasovala, protože v tomto případě jde o oznamovací povinnost, uloženou zákonem a ta splněna nebyla.

Mám pro ty z vás, kteří chcete nyní moralizovat tak jako před televizní kamerou dne 27. 2. 2013, vzkaz, ke kterému se připojuji:
Máte máslo na hlavě, kážete vodu a pijete víno. Problém zpronevěry jste si nechali vyzrát, ač jste o něm měli povědomí několik měsíců a klidně jste mohli vyzvat starostu, aby v této věci připravil informaci na jednání zastupitelstva již před 20. 2. 2013. To by byl postup standardní, seriozní a smysluplný, ovšem vaším zájmem byl pouze třesk a nikoli řešení.

Aby nebylo mýlky, nemám tímto článkem v úmyslu odvádět pozornost od trestného činu, který byl na úřadě spáchán. Ono to totiž vůbec není potřeba, protože úkony při jeho zjištění a prošetřování byly provedeny zcela v souladu s právním řádem tohoto státu, při jeho šetření nebylo nic utajováno a úřad s orgány činnými v trestním řízení úzce spolupracoval. Také vlastní škodní komise věc prošetřila a navrhla zaměstnavateli soubor opatření.
Navíc soudní řešení je ve fázi rozhodování o příslušnosti soudu okresního či krajského. Až budeme mít k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu, bude možné nad věcí smysluplně mudrovat.
Článek byl přečten 2539×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik