Náhradní banner

Kdo seje vítr v Orlové?

10. 6. 2012;

Hysterie kolem těžby uhlí pod Výhodou nabírá obrátky. Pod kotlem přitápí populisté, kteří ze vzniklé situace mají radost, protože jim na jejich hloupé útoky proti (zejména) městu hodně lidí skočí. Vždyť nadávat a vinit vedení města je bohatýrský čin! A dobře se to čte. Chapadla této novodobé hydry zatím nikdo neuťal, ale doufejme, že se tak stane. Z některých hlav už teče vzteklá pěna.

Případné těžbě musí předcházet zpracování dokumentace k posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí (tzv. proces EIA) a vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí České republiky k tomuto záměru. Dalším krokem je vyřešení střetů zájmů dle §33 tzv. horního zákona. V praxi to znamená, že těžební organizace je povinna uzavřít dohody s orgány, fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana objektů a zájmů na povrchu. Pak je možné podat na příslušný Obvodní báňský úřad žádost o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání uhlí.
zdroj
K žádosti o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu organizace přikládá územní rozhodnutí [§ 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)] a plán využívání ložiska.
Právě při řízení o vydání územního rozhodnutí o změně využití území, lze uplatňovat námitky a připomínky jako účastníci dle § 85 stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, nebo jako občanské sdružení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení") je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.
Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.) Zahájení řízení bude oznámeno veřejnou vyhláškou a k projednání žádosti bude nařízeno veřejné ústní jednání. Další informace ohledně územního řízení lze nalézt v publikaci Od územního plánování po stavební povolení – kdy a jak se účastnit.
Povolení pak vydává obvodní báňský úřad na základě řízení spojeného s místním šetřením. Zahájení řízení úřad oznámí dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení nejpozději 10 dnů před ústním jednáním, popřípadě místním šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě před místním šetřením, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout. Tedy při vydávání povolení opět máte možnost podávat připomínky.
Jenomže…

Obce sice mají ve správních řízeních o povolení těžby postavení účastníka a mohou se například vyjadřovat k obsahu žádosti, předkládat důkazy, podávat námitky či se vůči rozhodnutí odvolat, ale… „nemají žádnou faktickou možnost přímo zabránit kladnému rozhodnutí o povolení hornické činnosti ani rozhodnout o změně dobývacího prostoru, natož je vetovat. Báňské úřady mohou bez obtíží rozhodnout proti jejich vůli, jsou-li všechny podmínky nezbytné pro vydání povolení splněny“.
Tohle si můžete přečíst v analýze Návrhy na změnu územních ekologických limitů těžby uhlí: analýza právních argumentů a implikací Ekologického právního servisu (EPS) a Hnutí DUHA na str.8.

Je politování hodné, že někteří nechtějí (neumí?) pochopit, že město nikoho „nezradilo“ a že vše probíhá tak, jak probíhat , podle zákonů. A ty vedení města nevymyslelo, jenom se jimi řídí.
O těžbě je také pořad ČT Plány OKD v Beskydech

Jen na okraj uvedu, že naše rodina přišla o dům na Havlíčkové ul. již před 40 lety ( tabulku s jeho č. 693 mám na stěně, hned vedle počítače), takže vím o co jde a pamatuji si na všechny ty budovy, které v Orlové tehdy stály. Akorát náhrady za škody byly tenkrát minimální…
Článek byl přečten 2142×, komentářů (3) nových (3)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik